Høringssvar - digitalt grenseforsvar (PDF)

Utvalget anbefaler å innføre Digitalt grenseforsvar (DGF), som innebærer å gi E-tjenesten innsyn i digitale datastrømmer og tilgang til relevant informasjon der. Rapporten lider, etter Kripos' syn, av vesentlige mangler og viktige problemstillinger er ikke drøftet.

Krever begrenset tilgang

En eventuell opprettelse av DGF forutsetter et adekvat regelverk som beskytter personopplysninger og reduserer risiko for misbruk. Adgangen til å gi politiet og andre tilgang må naturlig nok reduseres. Vårt prinsipielle utgangspunkt er imidlertid at kunnskap medfører ansvar. Formålsbetraktninger og hensyn til personvern vil gi begrensninger i hvordan innhentet informasjon kan anvendes og deles, men det må like fullt vurderes om tilgjengelig informasjon utløser en aktivitetsplikt.

Plikt til å beskytte barn

Utvalget skriver at "dersom E-tjenesten skulle komme over informasjon om at en person har begått et drap, seksuelle overgrep mot barn eller deltatt i annen alvorlig kriminalitet som ikke er av relevans for E-tjenestens ansvarsområde, vil slik informasjon bli slettet uten videre oppfølging".

At offentlige tjenestemenn som eksempel skal vite om, men slette informasjon om at et barn blir seksuelt misbrukt, finner vi uholdbart. Barn skal beskyttes. Spørsmålet må da ikke være om videre oppfølging skal skje, men hvordan.