Den interne organiseringen av de ulike enhetene vil bli utviklet videre i løpet av 2017. Politidirektoratet har, etter klagebehandling i justisdepartementet, avgjort at Salangen, Kvæfjord og ETS (Evenes, Tjeldsund og Skånland) lensmannskontorer skal legges ned, men det vil ennå ta noe tid før dette iverksettes.

Det geografiske området for Troms politidistrikt omfatter fra 1. juni 2017 hele Troms fylke, bortsett fra Gratangen kommune som inngår i Nordland politidistrikt. Sammenslåingen av tidligere Troms politidistrikt og deler av tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er gjennomført fra samme dato.

Politidistriktet ledes av politimester, visepolitimester, ledere av funksjonelle og geografiske driftsenheter, samt ledere av lederstøttestaber, som sammen utgjør politimesterens ledergruppe. Politidistriktets operasjonssentral leder den operative polititjenesten i hele politidistriktet.

  • Nærpolitireform