Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur av norsk politi 13. januar 2017. Det er etablert en egen klageordning for berørte kommuner.

Denne er beskrevet i en egen forskrift (Lovdata)

- Alle klagene har fått en grundig behandling. Vi har sett spesielt etter ny informasjon og nye forhold som kunne være med å endre den beslutningen som er tatt. Hovedbildet er at vi har vært godt kjent med de forholdene som kommunene trakk fram i sine klager, sier seksjonssjef Hans Bakke i Politidirektoratet.

Se en mer detaljert oversikt over klagesakene - antall klager fra kommuner som berøres av ny tjenestesstruktur i politiet

 

Involvering av berørte kommuner

Høsten 2016 var kommunene involvert i politidistriktenes arbeid med å foreslå en ny og mer hensiktsmessig tjenestestedsstruktur, blant annet gjennom egne styringsgrupper. Politimesternes forslag var på høring blant kommuner og andre aktører før de ble oversendt Politidirektoratet i desember. Direktoratet gikk også gjennom alle høringssvarene i sitt arbeid fram mot beslutning i januar 2017. Berørte kommuner hadde mulighet til å klage på direktoratets beslutninger fram til 10. mars. I behandlingen av hver enkelt klage har Politidirektoratet innhentet synspunkter fra både politidistriktet og andre berørte kommuner.

 

Klagebehandlingen i tall

  • Politidirektoratet mottok totalt 72 klager innen klagefristen utløp 10. mars
  • Av disse ble 55 klager tatt til behandling
  • De resterende 17 klagene angikk forhold som ligger utenfor klageordningens virkeområde. Kommunene fikk anledning til å rette disse innenfor forskriften.Klagene omhandler 50 beslutninger om endringer i politiets tjenestestedsstruktur
  • 41 av disse sakene gjelder avvikling av et lensmannskontor
  • 9 av sakene handler om inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter1 beslutning ble omgjort av Politidirektoratet (Årdal lensmannskontor skal dermed ikke avvikles)
  • De øvrige 49 beslutningene ble opprettholdt, og klagene er videresendt departementet for endelig avgjørelse

At det er flere klager (55) enn saker (50), skyldes at flere kommuner i enkelte tilfeller har klaget på samme beslutning.

 

Endelig behandling i Justisdepartementet

Forskriften som regulerer klageordningen beskriver at i de sakene der Politidirektoratet opprettholder sin avgjørelse, skal direktoratet sende klagen videre til Justis- og beredskapsdepartementet sammen med direktoratets merknader. Klagen skulle oversendes departementet innen tre uker etter at klagen ble mottatt. Departementet kan treffe ny avgjørelse eller oppheve direktoratets avgjørelse helt eller delvis og sende saken tilbake til direktoratet til ny behandling. Departementets avgjørelse kan i følge forskriften ikke påklages. Det er ventet at departementets avgjørelse foreligger før sommerferien.

  • Nærpolitireform