Les mer om regjeringens beslutning på regjeringen.no

-  Vi er glad for å få en avklaring på lokaliseringsspørsmålet. Det har vært knyttet stor spenning til dette, ikke minst blant de medarbeiderne i politiet dette gjelder. Vi starter nå arbeidet med etableringen av den nye fellesenheten for lønn og regnskap i Kristiansund, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Arbeidet starter med å finne egnede lokaler og rekruttere en leder for enheten. I en overgangsperiode legges det opp til en gradvis flytting av oppgaver til enheten i Kristiansund etter hvert som tilstrekkelig kapasitet og bemanning er på plass. Politiet vil jobbe videre med en mer detaljert plan for etableringen.

 

Skal sikre bedre kvalitet

Det er tidligere bestemt at det skal etableres en felles nasjonal enhet for lønns- og regnskapsoppgaver, som en del av nærpolitireformen. Dette er en del av politiets arbeid med å effektivisere etatens interne administrative funksjoner. Etableringen av administrative fellestjenester i politiet vil bidra til bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet for brukerne i etaten. På sikt vil det også frigjøre ressurser, som kan omdisponeres til politiets tjenesteproduksjon ovenfor befolkningen. Den nye fellesenheten skal utføre lønn og regnskapsoppgaver på vegne av hele politiet. Det anslås at enheten skal ha om lag 70 ansatte når den er operativ og i ordinær drift.

 

Utredning og høringsprosess

Politidirektoratet har utredet spørsmålet om hvor den nye enheten bør lokaliseres, og sendt sin foreløpige konklusjon på offentlig høring. Politidirektoratet fikk over 70 høringssvar. I juni ble Politidirektoratets fullmakt til å beslutte lokaliseringen trukket tilbake. Samtidig ga Justis- og beredskapsdepartementet direktoratet i oppdrag å starte planleggingen av en overgangsordning for å ivareta lønn- og regnskapsoppgavene i etaten dersom den nye fellesenheten ble etablert et annet sted enn den foreløpige konklusjonen. Saken har vært til politisk vurdering gjennom sommeren. Regjeringens beslutning kommer som en oppfølging av en avtale med Venstre om at det skal lages en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

  • Nærpolitireform