Utvalget har lagt stor vekt på politiets evne til styrket bekjempelse av IKT-kriminalitet. I tillegg foreslås det en sammenslåing av Kripos og Økokrim samt at Politiets Utlendingsenhet blir avviklet i sin nåværende form. Trafikkoppgaver blir foreslått overført fra UP til politidistriktene.

Les NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap - Fremtidig organisering av politiets særorganer (regjeringen.no)

I lys av nærpolitireformen og forventet kriminalitetsutvikling har utvalget vurdert behov for å endre dagens organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer.

- Politidirektoratet skal nå sette oss godt inn i rapporten. I den kommende høringsrunden vil vi lytte til hva landets særorgan og politidistrikt mener, før vi vil trekke vår konklusjon knyttet til utvalgets forslag, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

- Her er det mange forslag som vil berøre en stor andel av politiets medarbeidere. Det er viktig for meg at vi nå får en konstruktiv og god debatt internt i etaten, sier Humlegård

I forbindelse med utvalgets forslag om å slå sammen Kripos og Økokrim kommer det frem at ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. I tillegg foreslår utvalget at politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form og at strategisk styring av politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt.

I forslaget fra utvalget kommer det også frem at politidistriktene er for dårlig rustet til å håndtere IKT-kriminalitet og at det er behov for et nasjonalt kompetanseløft. Anbefaling fra utvalget er å etablere et NC3-senter (Nasjonalt cyber crime center).