Verdig og sikker retur

Av hensyn til personvern kan og vil vi ikke kommentere alt i enkelt saker, spesielt ikke når det kommer til barn og helsetilstand. Det er Utlendingsdirektoratet og -nemnda (UDI/UNE) som bestemmer om en person får opphold i Norge. Ingen blir uttransportert uten at UDI/UNE har vurdert asylgrunnlaget, helsesituasjonen og om de faller innunder for eksempel engangsløsningen eller den varige løsningen for lengeværende barn.

Plikt til å reise fra Norge ved avslag

Alle som får endelig avslag på asylsøknaden plikter å reise fra Norge på egen hånd innen en gitt frist. Det er gode støtteordninger for dette, en afghansk barnefamilie med to barn kan blant annet få 60 000 kr. utbetalt, ekstra pengestøtte til utdanning/arbeidsformidling og søke om bostøtte.

Personer som heller velger å bli i landet ulovlig vet at politiet vil pågripe dem før eller siden. Det beste for alle parter er derfor at man reiser hjem på egen hånd. Retur med politiet er siste utvei, men vi sørger for at det blir en sikker og verdig hjemreise.

Ikke stopp i uttransport

Det er viktig å legge merke til at PU gjennomfører pågripelser og uttransporter hver eneste dag, hele året, i snitt 20 per dag. Ingen tjener på at personer uten lovlig opphold får forhåpninger om at det lønner seg å bli værende ulovlig i Norge. Det har verken vært eller er stans i retur av barnefamilier til Afghanistan. At det har vært færre returer av mindreårige til Afghanistan i år henger blant annet sammen at det ikke er like mange med ulovlig opphold i Norge. I alle saker som gjelder barnefamilier er vi i tett kontakt med UNE.

Følger legens råd for reise

UDI/UNE vurderer helsesituasjon, inkludert den psykiske, til asylsøkere for å se om den danner grunnlag for å få opphold i Norge. PUs oppgave er kun å sørge for at selve returen til hjemlandet er sikker og trygg. Er vi i tvil om personens helse er til hinder for selve uttransporten, sørger vi for en egen legevurdering. PU følger alltid legens råd.

Sørger for en sikker og verdig reise

I noen ganger opplever vi situasjoner der personer setter seg til motverge. PU vurderer sikkerheten ved alle returer, og kan ved behov bruke ledsagerutstyr. I slike tilfeller veier vi alltid situasjonens alvor med muligheten for å bruke mildest mulig maktmiddel, slik politiloven og ?instruksen sier. Våre politiansatte har god trening i å håndtere vanskelige situasjoner. Ingen ønsker å utsette en barnefamilie for unødvendig maktbruk. Tvert imot gjør vi det vi kan for at reisen fra Norge skal bli så god som mulig.