Det nye politidistriktet vil bestå av funksjonelle driftsenheter og geografiske driftsenheter. Det er ledere for de tre geografiske driftsenhetene som nå er tilsatt. De tre er Dag Størksen, Øystein Holt og Øyvind Aas i henholdsvis Telemark, Vestfold og Buskerud.

I Geografisk driftsenhet Telemark er Dag Størksen tilsatt. Størksen er i dag assisterende leder ved avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre ved Kripos.

Buskerud har fram til nå bestått av to politidistrikter. Nå slås de to gamle distriktene sammen til en geografisk driftsenhet under ledelse av Øyvind Aas som er regionleder i Øst i gamle Søndre Buskerud politidistrikt og politistasjonssjef i Drammen.

I Geografisk driftsenhet Vestfold besettes stillingen av fungerende driftsenhetsleder og politistasjonssjef i Tønsberg, Øystein Holt.

– Det at vi nå får på plass tre sentrale roller i den nye organisasjonen er en milepæl i reformen, de får en viktig rolle framover, sier politimester Christine Fossen, som ønsker de nye lederne velkommen.