-Dette er tenkt å være et lavterskeltilbud og det er gratis å ta kontakt, sier Marthe Linaker, rådgiver ved støttesenteret. – Vi er ikke der bare for kriminalitetsutsatte, men også for mennesker som vil ha råd eller støtte i forhold til kontakt med politi- eller rettsvesenet. For eksempel dersom de er kalt inn som vitne i en rettssak og er usikker på hva dette innebærer.

Senteret i Nordland politidistrikt har tilsammen tre ansatte, der to er lokalisert i Mosjøen og en i Bodø. På bakgrunn av at det i den nye modellen vektlegges særskilt samarbeid med kommunesektoren, blir en av medarbeiderne ansatt i Vefsn kommune, som er valgt som vertskommune. Støttesenteret dekker imidlertid i sin helhet alle kommunene i politidistriktet.

Fire hovedmål for ordningen

Det er fire mål med opprettelsen av støttesentrene

  1. At flere velger å anmelde forhold
  2. At flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak
  3. At flere kommer seg raskere videre i livet
  4. At antall ofre som "faller utenfor samfunnet" reduseres

Dette er et tilbud til alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte. Kontoret skal ha særskilt fokus og kompetanse til å støtte ofre for integritetskrenkende kriminalitet gjennom hele straffesaksprosessen. Eksempler på sakstyper kan være vold, voldtekt, overgrep, trakassering eller sjikane. Det er ingen absolutt definisjon av hva som er integritetskrenkende kriminalitet.

Skal gi bedre støtte

Støttesenteret skal gi voldsofre psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom hele straffesakskjeden og skal lose brukerne til profesjonell hjelp både i kommunalt og statlig tjenesteapparat. Ofre for kriminalitet skal på denne måten i større grad enn tidligere få den nødvendige støtten som trengs for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

Senterets tilbud kan oppsummeres slik:

  • Informasjon og veiledning om vedkommende sin situasjon og om det å anmelde
  • Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • Støtte slik at vedkommende kan komme seg raskere videre i livet.
  • Rådgivning i forhold til voldsoffererstatningVitnestøtte

Offisiell åpning i januar

Den 4. januar 2018 blir det en offisiell åpning av Støttesenteret der blant annet samarbeidspartnere blir invitert. - Da vil vi allerede ha vært i drift i en måned, og vi håper at vi er godt i gang med arbeidet direkte opp mot voldsutsatte før den offisielle åpningen av kontoret, sier Marthe Linaker ved Støttesenteret.

Ønsker å bli tatt i bruk

Marthe og hennes kollegaer vil i starten jobbe mye med å gjøre seg synlig, ikke bare i kommuner og opp mot samarbeidspartnere, men også internt i politidistriktet. – Det er viktig at både operative mannskaper og ledere blir klar over at vi eksisterer og hva vi kan tilby de menneskene som er utsatt for kriminalitet som er integritetskrenkende.

Telefonnumre til støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Nordland de samme som for landet for øvrig; 800 40 008 og 815 20077. Numrene besvares på en felles lokasjon og så settes man over til Nordland.