Justisminister Per-Willy Amundsen åpnet senteret, sammen med varaordfører Jarle Aarbakke i Tromsø kommune og kst. politimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt.

Ordningen som tidligere er kjent som rådgivningskontor for kriminalitetsutsatte/RKK, er nå overført fra Kontoret for voldsoffererstatning til politidistriktene.

Hovedmål

Det er fire mål med opprettelsen av støttesentrene:

  1. At flere velger å anmelde forhold
  2. At flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak
  3. At flere kommer seg raskere videre i livet
  4. At antall ofre som "faller utenfor samfunnet" reduseres

Dette er et tilbud til alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte. Senteret skal ha særskilt fokus og kompetanse til å støtte ofre for integritetskrenkende kriminalitet gjennom helle straffesaksprosessen.

Bedre støtte

Støttesenteret skal gi voldsofre psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom hele straffesakskjeden og skal lose brukerne til profesjonell hjelp både i kommunalt og statlig tjenesteapparat. Ofre for kriminalitet skal på denne måten i større grad enn tidligere få den nødvendige støtten som trengs for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

Senteret tilbud kan oppsummeres slik:

  • Informasjon og veiledning om vedkommende sin situasjon og om det å anmelde
  • Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • Støtte slik at vedkommende kan komme seg raskere videre i livet
  • Rådgivning i forhold til voldsoffererstatning
  • Vitnestøtte

Ledige stillinger

Støttesenteret i Troms vil få til sammen to årsverk fordelt på tre ansatte. Det er nå lyst ut ledige stillinger ved senteret, hvor en av medarbeiderne ansettes av Tromsø kommune som vertskommune.

Organisering

I den nye modellen vektlegges særskilt samarbeid med kommunesektoren, med Tromsø kommune som vertskommune. Senteret er organisert under politidistriktets Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Kontorsted blir på Politihuset i Tromsø, men støttesenteret dekker alle kommunene i Troms politidistrikt.

På bakgrunn av Prop. 1 S (2016-2017) foreslo regjeringen at offeromsorgen skulle styrkes. Det ble derfor planlagt at det i løpet av 2017 skulle etableres støttesenter i alle landets 12 politidistrikter, etter modell fra Støttesenteret i Trondheim som ble etablert i 2004. Den nye modellen innebærer at senteret lokaliseres hos politiet, men i nært samarbeid med kommunene.