Støttesenter
Visepolitimester Heidi Kløkstad overakte gave til de to ansatte ved støttesenteret. Fra venstre: Mette Vindstad, Marthe Linaker og Heidi Kløkstad.

Når det gjelder stedsplassering så har det vært noen spørsmål rundt dette, blant annet fra media, og Kløkstad redegjorde ganske grundig for hvorfor det ble slik. Hun gav mye av æren til Håvard Fjærli, tidligere politimester i Helgeland, som kom med forslaget og som framla overbevisende argumentasjon, som ledelsen i politidistriktet valgte å lytte til. Kløkstad trakk fram følgende punkter:

  • Nordland er et langstrakt og stort politidistrikt geografisk. Uansett hvor vi plasserer støttesenteret så vil man ikke være nært de fleste innbyggerne. Man må belage seg på å kommunisere på telefon, e-post, videomøter, m.v. samt noe reising når det er behov for fysiske møter. Dette ville man måttet gjøre uansett stedsplassering.
  • Det er viktig for politidistriktet å ha gode og interessante fagmiljøer flere steder enn ved hovedsetet, slik at det blir attraktivt å jobbe i hele politidistriktet.
  • Personalpolitikk- viktig å kompensere med noen nye oppgaver i Mosjøen, når hovedsetet (med administrasjon, fellesfunksjoner, operasjonssentral og arrest) ble flyttet til Bodø og en god del kompetente medarbeidere mistet sine oppgaver.

Lisbeth Aarvik, leder for geografisk driftsenhet Helgeland, uttrykte at hun var veldig glad for å få støttesenteret lagt til Justisbygget i Mosjøen. Hun uttrykte at politiet har forbedringspotensial i det å klare å ivareta ofre, som oftest er et kapasitetsspørsmål, og var glad for at dette settes fokus på og legges til rette for. Hun ønsket de ansatte lykke til med det videre arbeidet.

Som representant for vertskommunen Vefsn, holdt Ordfører Jann Arne Løvdahl en tale hvor han ønsket senteret hjertelig velkommen. Han roste også gode fagmiljøer i egen kommune som vil kunne ha nytte av samarbeid med det nye støttesenteret, på lik linje med Nordlands øvrige kommuner.

– Hensikten med enhver reform er jo at det skal føre til et bedre tilbud for befolkningen. Dette er et eksempel på noe positivt som kommer ut av reformen. I tillegg vil jeg si at jeg opplever en tettere dialog mellom etaten og kommunene nå enn det var tidligere. Vi jobber tettere sammen, og det synes jeg er bra, sa Løvdahl.

I tillegg til representanter fra vertskommunen var det om lag 30 personer tilstede på markeringen, leder fra det lokale krisesenteret, Smiso, Rus- og psykiatritjenesten, samt inviterte ledere og medarbeidere fra politiet.

Senteret er for hele Nordland og man forventer å få tilfang av saker både fra egne patruljer og etterforskere, men også ved at kriminalitetsutsatte selv tar kontakt. Det er etablert nasjonale telefonnummer, og man settes derfra videre til søttesenteret i riktig distrikt. Nummerene man kan ta kontakt på er : 800 40 008 og 815 20 077

Du kan lese mer om hva støttesentrene kan tilby her på denne siden.