Politimester Ellen Katrine Hætta oppsummerer 2017 og ser fram mot 2018
Politimester Ellen Katrine Hætta oppsummerer 2017 og ser fram mot 2018
FotoPolitiet

- Nå skal vi gi oss selv rom til å etablere oss i den nye organisasjonen, forteller politimesteren. Det tar tid å utvikle det gode samspillet mellom de nye fagmiljøene internt, samtidig som nye roller skal innarbeides i møte med kommuner og andre samarbeidspartnere. Vi er godt i gang, og har fått en veldig god start i Finnmark politidistrikt. På sikt tror jeg dette blir veldig bra.

Stabilt kriminalitetsbilde Finnmark

Kriminalitetsbildet er stabilt, og det er trygt å bo i Finnmark. Antall anmeldelser i 2017 er på samme nivå som tidligere, og Finnmark er fortsatt blant de beste i landet med en oppklaringsprosent på 61,9 prosent.

Politiet jobber mer og bedre enn tidligere med vold og overgrep mot barn og unge, både det som skjer i nærmiljøet og på nettet. Dette vises i både flere og mer omfattende saker, og er et resultat av en bevisst satsing over år.

Det er naturlig i en omorganiseringsfase at det blir færre av de straffesakene som politiet avdekker selv, slik som trafikk og de mindre narkotikasakene. Det har vært viktig å komme i mål med de største og groveste narkotikaforbrytelsene.

Også i Finnmark erfarer politiet at internett er en økende arena for ulike former for kriminalitet og annen aktivitet som blant annet bidrar til å skape frykt og uro. Økt tilstedeværelse, forebygging og kriminalitetsbekjempelse på nett blir viktig for politiet i årene som kommer.

Fortsetter utvikling av politiet i 2018

Den 1. februar 2018 iverksettes den siste delen av den nye organiseringen, etter to år med omorganisering siden Finnmark politidistrikt ble etablert 1. januar 2016. Nå etableres blant annet de nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene Alta, Hammerfest, Porsanger og Varanger, og forvaltningsoppgaver og sivile gjøremål blir organisert på en annen måte enn tidligere.

- Den største og viktigste gevinsten vil være bedre kvalitet og kompetanse gjennom sterkere fagmiljøer, sier politimesteren. Med store avstander og ganske få mennesker er det begrenset hvor stor operativ gevinst det er mulig å hente ut her i Finnmark.

Utviklingen av polititjenesten fortsetter. I tillegg til å være mer operativt, synlig og tilgjengelig, skal politiet jobbe mer forebyggende og kunnskapsbasert enn tidligere.

- I 2018 er det seks områder som er spesielt prioritert, forteller politimester Hætta. Bedre etterretning hjelper oss å forstå situasjonen og utfordringene. I dialog med kommuner og samarbeidspartnere med politikontakt og politiråd skapes felles forståelse. Kunnskap og felles forståelse gir grunnlag for planer og prioritering av ressursene. Politipatruljene skal gjøre en større del av jobben ferdig på stedet, i samspill med operativ ledelse på operasjonssentralen og etterforskningsledelse ved felles straffesaksinntak.

- Vi ser allerede at dette samspillet mellom ulike fagmiljøer løfter kvaliteten i oppgaveløsningen betydelig, sier Hætta. Jeg er ikke i tvil om at dette styrker polititjenesten i Finnmark, selv om effekten kanskje ikke er umiddelbart merkbar for folk flest.

Politimesteren legger ikke skjul på at avstander, klima og sammenfallende hendelser fortsatt vil være utfordringer i Finnmark. - Det ligger i sakens natur at vi vil oppleve situasjoner der politiet ikke er umiddelbart tilgjengelig når ting skjer, slår hun fast. Det er en realitet vi fortsatt må leve med, men vi planlegger tjenesten sånn at vi i størst mulig grad kan være til stede der ting skjer når de skjer.

Tilliten øker mest i Finnmark

- Tilliten til politiet i Finnmark øker mest i landet, sier Hætta. Som før ligger vi lavere enn resten i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse. Samtidig er det veldig gledelig at så mange som 7 av 10 har tillit til politiet her i nord. Jeg håper at den økte tilliten henger sammen med at folk ser at vi velger løsninger som passer i Finnmark, kommenterer politimesteren.

Året 2017 har vært preget av tunge omorganiseringsprosesser i politireformen. Samtidig har de ansatte opprettholdt ordinær polititjeneste, straffesaksbehandling og publikumstjenester. Medarbeiderundersøkelsen for 2017 viser at de ansatte trives godt på jobb i politiet.

- Jeg er spesielt tilfreds med at medarbeiderne opplever at det er trygt å si fra hos oss, da vi har vært veldig opptatt av åpenhet og involvering i etableringen av Finnmark politidistrikt, avslutter politimesteren. Vi krever mye av medarbeiderne våre, som stiller opp for befolkningen i Finnmark, samtidig som de selv har vært i omstilling. Jeg er utrolig stolt og takknemlig for den jobben de gjør.