Ofoten tingrett mener at fornærmedes forklaring er troverdig og støttes av øvrige bevis. Tingretten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at de ikke har hatt noen seksuell kontakt. Mannen dømmes til 4 års fengsel. Det er da gjort et fradrag på et år på grunn av brudd på Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) som følge av at saken har tatt veldig lang tid fra anmeldelsen forelå til hovedforhandlingen. Ut over saksbehandlingstiden har retten ikke funnet noen formildende omstendigheter. Mannen dømmes også til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

- Jeg er veldig glad for at Ofoten tingrett har festet til fornærmedes forklaring, sier politiadvokat Siv Remen. Remen mener rettens helhetsvurdering av bevisene er viktig i en sak hvor fornærmede på grunn av sine kognitive evner, har problemer med å forklare seg. Selv om tiltalen omfattet overgrep fra 2008 til 2011 legger retten til grunn at overgrepene har skjedd helt tilbake til 1980 tallet. I tillegg legger retten til grunn at overgrepene er av en slik karakter at det ved straffutmålingen tas utgangspunkt i straffenivået for voldtekt, og retten skjerper dermed straffen i forhold til påtalemyndighetens påstand.

- Dette er et viktig signal fra retten som styrker rettsvernet til særlig sårbare personer, noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg håper dette kan være et positivt signal til andre fornærmede i lignende type saker og at de velger å melde til politiet, sier Remen.