Varslingsrutinene for kritikkverdige forhold i politiet er fulgt, og i løpet av høsten 2017 er varslene gjennomgått av advokatfirmaet Kluge på oppdrag fra Politidirektoratet. Advokatfirmaet avga sin rapport rett før jul 2017.

Arbeidsmiljøutvalget(AMU) i Sør-Øst som består av representanter for både vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiver ble fredag orientert av Politidirektoratet om konklusjon i varslingssakene, de foreslåtte oppfølgingstiltakene og den videre prosessen.

Kluge konkluderer med at politimesteren ikke har utsatt varslerne for opptreden som er brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse. Videre at politimesteren ved en anledning har opptrådt kritikkverdig overfor en annen person i strid med arbeidsmiljøloven. Det fremkommer ikke andre regelbrudd, men det har oppstått flere uheldige situasjoner.

AMU stiller seg bak tiltakene og foreslått prosess og uttaler videre at ledere, tillitsvalgte, den valgte vernetjenesten og ansatte har en plikt til å delta i det videre arbeidet mot et felles Sør-Øst med god kultur og gode holdninger.

I anbefalingene om videre oppfølging legges det vekt på at pågående konflikter og det kritikkverdige forholdet må håndteres. Det jobbes med lederutvikling i ledergruppen og de prosesser ledelsen er ansvarlig for. Dette skal bidra til å styrke samarbeid, kommunikasjon, styring og ledelse.

Politidirektoratet har ansvar for at tiltakene gjennomføres og vil sørge for at distriktet får ekstern bistand som støtte i dette arbeidet.

- Varslingssaker er krevende for alle involverte. Det har vært en tøff høst, og jeg vet at det har vært en belastning for de som har varslet. POD har kommet med flere forslag til tiltak som jeg har tro på. Jeg har arbeidsgiveransvaret, og må påse at de også følges opp videre. Vi har nå på plass en veldig kompetent ledergruppe som jobber godt sammen og har felles situasjonsforståelse og mål. Jeg har derfor stor tro på at vi blir et bedre distrikt for alle – både de som jobber i Sør-Øst og for innbyggerne våre, sier politimester Christine Fossen.