De to var henholdsvis 17 og 18 år på gjerningstidspunktet. Tiltalen er tatt ut etter straffeloven (2005) §§ 272, jf. § 271som omhandler grov kroppskrenkelse. Bestemmelsen har en øvre strafferamme på inntil seks års fengsel. Saken vil nå bli oversendt Drammen tingrett for berammelse av hovedforhandling. Dato for denne hovedforhandlingen vil bli kjent på et senere tidspunkt.

Straffeloven §§ 272 jf. 271:

§ 271

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.

En kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom

a) den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller

b) den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring.

§ 272
Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,

b) er begått mot en forsvarsløs person,

c) har karakter av mishandling,

d) er begått av flere i fellesskap,

e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller

f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

§ 271 annet ledd gjelder på tilsvarende måte.