I drøyt to år – siden januar 2016 – har Agder politidistrikt i samarbeid med Politidirektoratet og de andre 11 politidistriktene jobbet med å bygge en plattform som skal sikre at norsk politi kan møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Vi har løftet kompetansen hos ansatte innenfor det operative og etterforskning. Nye verktøy og nye arbeidsmetoder er tatt i bruk. Flere metoder og verktøy er under utvikling. Og vi organiserer oss for å optimalisere polititjenestetilbudet til innbyggerne på Sørlandet.

Mine forventninger er at vi skal fortsette å levere polititjenester som trygger befolkningen. I innbyggerundersøkelsen 2017 svarte 94 prosent at de føler seg trygge i Agder politidistrikt. Åtte av ti svarte at de har høy tillit til oss. Det er tillitsvekkende og det er godt å ta med seg i ryggsekken når vi 1. mars blir et nytt politidistrikt.

Norsk politi står midt i den mest omfattende reformen noensinne. Vi er på langt nær ferdig. Men nå setter vi strek for omorganisering og fortsetter med organisasjonsutvikling. Det er et klart mål at innbyggerne etter hvert skal oppfatte oss som et mer moderne politi. Utviklingen av teknologi, implementering av nye verktøy og arbeidsmetoder er godt i gang. For eksempel har 330 patruljemannskaper gjennomført opplæring i metoden politiarbeid på stedet. Arbeidsmetoden innebærer at politipatruljen i størst mulig grad skal etterforske og løse saker på stedet like etter en hendelse har skjedd, blant annet ved bruk av smarttelefon som verktøy. Politiet jobber også med å innføre en rekke tiltak for å øke kvaliteten på etterforskningsarbeidet.

Nærpolitireformen handler om å ta innbyggerne på alvor. Kommunene vil måle oss på om vi vil være til stede for å forebygge kriminalitet, om vi blir mer synlige og tilgjengelige og om vi kommer når det er påkrevd. Jeg tror det er mulig å innfri de høye forventningene.  Selv om Agder politidistrikt skulle ønsket vi hadde enda bedre rammebetingelser, skal vi prioritere og klare å levere polititjenester med høy kvalitet.

Målene våre er klare: Forebygging skal være en rød tråd i alt vi gjør og vi skal trygge befolkningen blant annet gjennom å få et mer synlig og tilstedeværende politi. Vi tilrettelegger for å få flere patruljer i nærmiljøet. Vi skal videreutvikle og ha et forpliktende samarbeid med den enkelte kommune. Vi skal planlegge bedre og vi skal jobbe mer kunnskapsstyrt. Vi skal også bli mer synlige og det skal bli lettere for publikum å komme i kontakt med politiet, blant annet gjennom dialog i digitale kanaler.  

Nærpolitireformen handler om mer enn å legge ned lensmannskontorer og organisere politiet på nytt. Et tett og godt samarbeid med Politidirektoratet og fagmiljøer på tvers av de 12 politidistriktene har blant annet endt opp med at vi er omforent om å ha et spesielt fokus på seks områder som vi skal prioritere i 2018:

For å ha den nødvendige kunnskap om politidistriktets utfordringer, er det helt avgjørende at politiet har et godt og konstruktivt samarbeid med kommunene. Den tette kontakten mellom politi og kommune skal vi oppnå gjennom politiråd og politikontakt. I politirådet er representanter fra kommune og politi samlet og her skal vi i felleskap bli enige om utfordringer og hvilke tiltak som er de riktige og som må iverksettes. Hver kommune i Aust og Vest-Agder har fått øremerket politikontakt. Denne polititjenestepersonen skal jobbe forebyggende og være synlig lokalt. Politikontakten vil sammen med lensmann eller politistasjonssjef være faste kontaktpunkter og drivkrefter i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune. I løpet av 2018 skal politi og hver enkelt kommune inngå en skriftlig og forpliktende samarbeidsavtale.

Politipatruljen vil være den synlige og viktige kontakten for befolkningen og utgjør grunnberedskapen lokalt. Politiarbeid på stedet er som nevnt en arbeidsmetode der patruljen løser flere arbeidsoppgaver på stedet. Det vil øke kvaliteten på politiets arbeid. Ny teknologi og bedre kompetanse bidrar til å gjøre dette mulig. Vi har gjennom omorganiseringen av lensmanns- og politistasjonsdistriktene samlokalisert lensmannskontorer. Dette grepet blir tatt blant annet for å kunne være et "politi på hjul" i nærmiljøene.

Operasjonssentralen er hjertet i den operative polititjenesten.  Der skal deskal ha oversikt, kunnskap og evne til å håndtere kriser som oppstår og styre patruljene der de trengs mest i distriktet. Det er gjennom nærpolitireformen gitt ekstra opplæring i kriseledelse og arbeidsmetodikk som skal støtte straksetterforskning og politiarbeid på stedet. Målsettingen er at operasjonssentralen i Agder skal forsterkes med flere årsverk for å håndtere oppdrag og kriser. I 2017 hadde operasjonssentralen i Agder registrert nesten 44.000 oppdrag.

Etablering av felles straffesaksinntak (FSI) er en del av "etterforskningsløftet" i politiet. FSI, som skal jobbe tett sammen med operasjonssentralen, skal bemannes med etterforskningsledere og jurister og være operativ 16 timer i døgnet, sju dager i uken. FSI skal sikre tilgjengelig etterforskningsledelse og riktig innsats i straffesaker fra start, og vil være fullt operativt fra 1. mars.

Tjenestekontoret er også en nysatsing i politiet. Primæroppgaven er å sørge for at det til enhver tid er samsvar mellom kompetanse og tilgjengelige ressurser på jobb, og hele distriktet skal sees under ett. Den samlede ressursen i politidistriktet skal utnyttes. Tjenestekontoret i Agder politidistrikt vil være fullt operativt fra høsten 2018.

Avspark for nytt politidistrikt 1. mars betyr også at den nye organiseringen av Agder politidistrikt iverksettes.  Da starter fire stasjonssjefer og sju lensmenn arbeidet med å lede de sammenslåtte politistasjons- og lensmannsdistriktene. De er våre nye spydspisser ut mot lokalsamfunnet.  Hver av dem vil sitte med totalansvar innenfor forebygging, etterforskning og beredskap i sitt distrikt.

Jeg tror på denne reformen fordi den handler om løft både innenfor kvalitet og kompetanse. Våre ledere og ansatte er klare for et taktskifte. Vi er nå i starten på en videreutvikling som vil gi oss muligheter til å levere enda bedre polititjenester til innbyggerne i Agder.

Kirsten Lindeberg,
Politimester i Agder politidistrikt.