I 2017 har reformarbeidet i hovedsak gått som planlagt. Tilliten fra befolkningen har økt og medarbeidere er mer optimistiske enn i 2016.

– I juni er alle de enhetene vi tegnet på karten i starten av reformen etablert og bemannet med ledere og medarbeidere. Det er gjort en formidabel innsats i hele etaten over lang tid og vi er glad for at DIFI ser resultatet av det arbeidet i deres evaluering og at befolkningen fortsatt har høy tillit til politiet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Les rapporten hos Difi: Evaluering av nærpolitireformen - Statusrapport 2017

Han sier reformen fra juni går inn i en ny fase der kvalitet og innhold blir det viktigste.

– Med organisasjonsstrukturen har vi samlet kompetanse for å jobbe på nye måter. Nå må vi fylle dette rommet med godt arbeid.

Utfordringer og anbefalinger

Difi fremhever at det viktigste nå blir å sikre at innholdet i reformen blir prioritert og å akseptere at det vil ta tid å hente ut de store gevinstene. Utfordringene DIFI ser handler i stor grad om at det krever utholdenhet fra både ledere og medarbeidere å stå i reform over så lang tid.

Hovedtiltakene fra 2017 som er på plass:

 • Tjenestestedsstrukturen ble fastlagt i mai 2017
 • Politikontaktene ble oppnevnt i juni 2017
 • Politiarbeid på stedet og etterforskningsløftet er startet opp
 • En rekke tiltak innen kultur, holdninger og ledelse er satt i gang
 • Personalløpet er inne i sluttfasen
 • IKT-området er styrket

Videre anbefalinger fra DIFI

 • Innholdet i reformen må prioriteres
 • Behov for mer langsiktighet i styringen
 • Justis- og beredskapsdepartementet og politiet selv må sikre god balanse mellom reformtiltak og økonomi
 • Målkonflikter og spenninger i reformen må avveies og balanseres
 • Politimestrene må få og utnytte sitt handlingsrom
 • Ledelse er viktig for å gjennomføre reformen. Alle ledere må gi relevant og realistisk informasjon til sine medarbeidere.
 • Politimestrene må være tydelige på hva som er ønsket kultur og ledelse i deres distrikt og sette temaet eksplisitt på dagsordenen
 • Politiet bør vektlegge etatens samlede kompetansebehov mer enn antall politiansatte per tusen. Endringer i kriminalitetsbildet og teknologisk utvikling stiller nye kra
 • Mer trykk på digitalisering er nødvendig

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) evaluerer nærpolitireformen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Oppdraget går over fire år, og denne statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2017. Rapporten er en oppfølging av Difi-rapport 2017:2 Statusrapport 2016 og Difi-rapport 2017:9 Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse.

 • Nærpolitireform