logo - sammen mot kriminalitet i arbeidslivet
Skatteetaten, NAV kontroll, Arbeidstilsynet, politiet og kemner er naturlige samarbeidspartnere i arbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskriminalitet berører flere etater og fagfelt, derfor er det viktig at vi samarbeider under slike aksjoner – vi ser at et slik tverretatlig samarbeid gir oss en mer effektiv virkemiddelbruk enn om den enkelte aktøren aksjonerte alene. Aksjonen viser at samarbeidet fungerer. Der vi finner brudd på én etats regelverk, finner vi ofte brudd også på andres. Når etatene sammen går ut for å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet kan vi avdekke brudd på alle etaters regelverk på en og samme tid, sier politibetjent Terje Røsås som var leder for gårsdagens aksjon. I alt 8 virksomheter ble kontrollert i gårsdagens aksjon. Også i forkant av aksjonen har flere av aktørene, enten sammen eller hver for seg, gjennomført kontroller i Ofoten-regionen. Blant annet hadde politiet og kemneren i Narvik kommune en felles kontroll av fire ulike virksomheter allerede på fredag mens Skatteetaten hadde kontroller i forkant av aksjonen. I disse kontrollene ble det avdekket flere regelbrudd som vil bli fulgt opp i etterkant.

Person med ulovlig opphold

Politiet gjennomførte id-kontroll av personalet ved de kontrollerte virksomhetene og skjenkekontroll ved serveringsstedene. Ved et serveringssted kom politiet over en person uten lovlig opphold i landet. Vedkommende, en mann, ble innbragt til Narvik politistasjon og saken vil nå bli videre håndtert av Politiets utlendingsenhet i Oslo. –Det er alvorlig at virksomheter sysselsetter personer uten arbeids- og oppholdstillatelse, sier politibetjent Terje Røsås. Virksomheten der mannen jobbet vil derfor måtte svare for brudd på en rekke bestemmelser.

Brudd på krav om minstelønn, mangelfull registrering av arbeidstid og manglende arbeidskontrakter

Arbeidstilsynet avdekket brudd på arbeidsmiljølovgivningen under aksjonen, blant annet at flere virksomheter ikke betaler arbeidstakerne minimum lovpålagt minstelønn (minstelønn ble innført i overnatting, servering og catering f.om. 01.01.2018), mangelfull registrering av arbeidstid og ved flere av virksomhetene hadde ikke alle ansatte skriftlige arbeidsavtaler. -Vi avdekket brudd på arbeidsmiljølovningen i omtrent halvparten av de kontrollerte virksomehtene. Imidlertid hadde ikke alle virksomhetene relevant dokumentasjon tilgjengelig på kontrollstedet, da dette var oppbevart andre steder (f.eks. hos regnskapsfører). I disse tilfellene vil virksomhetene bli fulgt opp i etterkant. Vi kan derfor ikke utelukke at vi avdekker flere brudd på lov og forskrifter, bl.a. mht. arbeidstid og lønn, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet, Vigdis Johnsen. -Vi ser at kunnskapen om minstelønnen som ble innført ved årsskiftet er lav, både blant arbeidsgiver og arbeidstakere. Minstelønn ble innført i flere bransjer ved årsskiftet (01.01.2018), deriblant annet innen overnatting, restaurant og catering, bakgrunnen for dette er for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Brudd på krav til personallister og manglende registrering i merverdiavgiftsregisteret

Under gårsdagens aksjon ble det avdekket brudd på bestemmelsene om føring av personallister i fem av de åtte kontrollerte virksomhetene. Bestemmelsene om personallister, som er en oppdatert skriftlig oversikt over det personell som til en hver tid er på jobb, letter skatte- og avgiftsmyndighetenes arbeid med å identifisere svart arbeid. -Svart arbeid representerer et samfunnsproblem, både ved at det offentlige taper inntekter slik at det undergraver det norske velferdssystemet og ved at det medfører en uheldig konkurransevridning innad i bransjene der svart arbeid er et problem, sier Monica Sivertsen, kemner i Narvik kommune.

Skatteetaten besøkte 13 virksomheter under kontrollen i Narvik. For noen av disse besto kontrollen i avklare om det fortsatt var drift, mens vi for andre ønsket å avklare tips om mulige ulovligheter. -Vi deltar jevnlig på tverretatlige kontrollaksjoner. Målet vårt er å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet, som for eksempel svart arbeid og uteholdt omsetning. Vi ser at vi er mer slagkraftige når vi jobber sammen og bruker alle etatenes kontrollhjemler. I denne aksjonen har vi fokusert på veilede og påvirke virksomhetene til å etterleve lover og regler, sier Tone Marie Myklevoll, underdirektør på Kontroll og Skattekrim i Skatt nord. -Under aksjonen ble det avdekket flere brudd på skatte- og avgiftslovgivninga, blant annet kom vi over en virksomhet som drev avgiftspliktig næring uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Disse sakene vil vi se nærmere på i ettertid, avslutter hun.

Manglende innmelding i arbeids- og arbeidstakerregisteret

NAV kontroll hadde fokus på kontroll av innmelding i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret), samt kontroll av samtidighet i trygdeytelse og utført arbeid. Det ble funnet en del avvik i innregistreringen i A/A-registeret og disse virksomhetene vil bli fulgt opp nå i etterkant. Det foreligger så langt ingen indikasjon på trygdesvindel, men alle de 40 personene som ble påtruffet under aksjonen vil bli kontrollert nærmere.

Målet var å avdekke og forebygge arbeidskriminalitet

Hensikten med gårsdagens aksjon var å avdekke ulovlige lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet og brudd på utlendingsloven. –Men like viktig er den forebyggende siden ved aksjonen, sier aksjonsleder Terje Røsås i politiet og utdyper at veiledning og råd er en viktig del av kontrollvirksomheten. -Vi ønsker ikke at arbeidskriminalitet skal få utvikle seg her i vår region, fortsetter han. I gårsdagens aksjon har vi blant annet kontrollert identitet, lønn, arbeidstid, stønadsforhold og sikkerhet. Informasjonen vi har innhentet blir fulgt opp av den enkelte etat i etterkant.

Viktig samarbeid

Arbeidslivskriminalitet er et satsningsområde og gårsdagens aksjon viser at vi er sterkest sammen. Etatene som deltok i gårsdagens aksjon, Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og kemneren, er naturlige samarbeidsaktører i arbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet. Rundt om i landet er det opprettet a-krimsentre der disse etatene er representert, i Nordland er dette senteret lokalisert i Bodø. Røsås kan fortelle at a-krimsenteret har vært en viktig bidragsyter til gårsdagens aksjon.

Bilde av en person med ulovlig opphold i landet føres bort av politiet
Kontrollen avdekket en person som ikke hadde lovlig opphold, her føres han bort av politi og kontrolletater
FotoArbeidstilsynet
  • Arbeidslivskriminalitet