Fra ulike steder i Finnmark

Etter en innledende etterforskning i første del av 2018 gikk politiet til en koordinert aksjon på 13 adresser i Finnmark onsdag 21. mars. Personene som ble pågrepet er fra ulike steder i Finnmark. Av hensyn til etterforskningen og de involverte kan politiet ikke gi ytterligere opplysninger om hvilke steder det dreier seg om. Det gjenstår en del etterforskning, og på mindre steder er det stor risiko for at de involverte blir identifisert.

De fleste av de siktede er ukjente for politiet, og har tidligere ikke vært i politiets søkelys eller straffedømt for liknende forhold. De pågrepne er i hovedsak menn i alderen 26-72 år. De ulike sakene er avdekket uavhengig av hverandre, og politiet ser ikke noen forbindelse mellom sakene.

Personene som ble pågrepet har i stor grad erkjent forholdene de er siktet for, men politiet står fremdeles foran omfattende etterforskning i enkelte av sakene. Den videre etterforskningen vil vise om siktelsene blir utvidet.

Store databeslag

I tiden etter aksjonen har politiet jobbet med å skaffe en innledende oversikt over det beslaglagte materialet blant annet for å forsøke å avdekke eventuelle andre adresser/saker andre steder i landet. Av hensyn til etterforskningen har politiet derfor ikke kunnet omtale aksjonen tidligere.

I aksjonen ble det totalt beslaglagt 326 dataenheter med en datamengde på 112 368 gigabyte. I tillegg kommer telefoner, minnepenner og andre type beslag. Dette er store datamengder som det fortsatt vil ta lang tid å gå gjennom og analysere og man vil derfor ikke ha det fullstendige omfanget av sakene klart på en god stund.

De fleste sakene vil bli etterforsket på de stedene de hører hjemme, mens fellesenheten for etterforskning i politidistriktet har etterforskningsledelse og etterforsker de mest alvorligste sakene som er avdekket.

Samarbeid med Kripos

Politiet ser med bekymring på at så mange personer laster ned ulovlig overgrepsmateriale fra internett. Heldigvis har Finnmark politidistrikt både teknisk og taktisk kompetanse til å avdekke og etterforske denne typen alvorlig kriminalitet, som er høyt prioritert.

Politiet i Finnmark har tilgang til avanserte dataverktøy, og kan overvåke IP-adresser som besitter og deler overgrepsmateriale via ulike fildelingsnettverk. Kripos arrangerte på slutten av 2017 en fagdag i Finnmark politidistrikt, der det blant annet ble gitt opplæring i bruk av slike verktøy, slik at politidistriktet selv kunne drive etterretning med formål å avdekke befatning med overgrepsmateriale.

Kripos har også bistått politidistriktet underveis, og det ble i forkant av aksjonen opprettet totalt 13 anmeldelser. Etter aksjonen har Kripos også bidratt med råd om etterforskningsledelse og dataetterforskning i initialfasen i en konkret sak, hvor det ble avdekket pågående overgrep. Kripos bistår også med teknisk etterforskning i denne saken.

Muliggjort av politireformen

Aksjonen har vært mulig av flere årsaker. Politireformen har gitt politidistriktet en bedre organisering og koordinering for å forebygge og etterforske seksuelle overgrep mot barn. Fagmiljøer i flere av de nye fellesenhetene og den geografiske driftsenheten har samhandlet godt for å forberede og gjennomføre aksjonen. Tett samhandling mellom Kripos og lokale fagmiljøer er også en viktig faktor.

De som begår alvorlig kriminalitet både på nett og ellers i samfunnet må i tida framover regne med at politiet i større grad vil identifisere og straffeforfølge dem.

To personer varetektsfengslet for pågående overgrep

Ved gjennomgang av databeslag i en av sakene fant politiet grunnlag for konkret mistanke om pågående overgrep mot barn under skolepliktig alder. To av personene som ble pågrepet i aksjonen, en mann og en kvinne som er samboere, ble rett før påske varetektsfengslet med brev og besøksforbud. Begge er avhørt og har erkjent forhold som de er siktet for.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet heller ikke i denne konkrete saken å gå nærmere inn på hvilket sted i Finnmark det gjelder. Politiet kan heller ikke gi nærmere opplysninger om barn som er involvert, ut over at det så langt dreier seg om ett barn og at det så langt ikke dreier seg om eget/egne barn. Etterforskningen vil vise om flere barn er fornærmet i saken.

Involverte barn er avhørt ved barnehuset, og politiet har også etablert dialog med den aktuelle kommunen der denne saken hører hjemme.

Det er viktig at politiet ved å gå etter ulovlig nedlastning av overgrepsmateriale på internett også klarer å avdekke pågående overgrep mot barn. Dette er svært alvorlig kriminalitet som det er vanskelig å avdekke. Forskning viser at det ikke er uvanlig å utvikle seg fra å være nedlaster til å bli overgriper. Politiet håper derfor at denne aksjonen også har en forebyggende effekt.

Alvorlige siktelser

I forbindelse med aksjonen ble alle de pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens § 311 som gjelder fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Samboerparet er foreløpig siktet for overtredelse av straffelovens § 299, jfr.§ 300, som gjelder voldtekt av barn under 14 år. Påtalemyndigheten vil ut fra etterforskningen vurdere om det blir aktuelt å skjerpe siktelsen til å gjelde straffeloven § 301 om grov voldtekt av barn under 14 år, med en strafferamme på 21 år.

Årsaken til at seksuell omgang med barn under 14 år strafferettslig betegnes som voldtekt, er et ønske fra lovgiver om å foreta en "sterkere understrekning" av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang og et behov for å understreke alvoret i seksuelle overgrep mot barn.

Mannen og kvinnen er foreløpig fengslet i 4 uker, men saken er av en slik karakter at påtalemyndigheten etter all sannsynlighet vil begjære fortsatt fengsling.