Trendrapport i Oslo 2018-2021

Årets rapport har vært laget i en situasjon med ny organisasjonsstruktur og straffelov, nye statistikkenheter og politidistriktsgrenser. Den største utfordringen for analytikerne har likevel vært de raske teknologiske og ideologiske forandringene i samfunnet. Det gjør prediksjoner om morgendagens kriminalitet vanskelig. I årets analyse synliggjør de særlig hvordan politiblikket framover må fange opp hvordan digitalisering endrer lovbrudd som folk utsettes for.

Rapporten peker på faren for "pop-up trender" i kriminalitet, særlig blant unge, som gjør at nye trekk spres raskt, uoversiktlig og kommer uforutsett. Videre påpekes risikoen for "normalisering av det ekstreme" på sosiale medier, som kan inspirere til vold, uro og sosial konflikter framover.

Rapporten peker ut fem antatte hovedutfordringer framover:

1. Registrert kriminalitet viser "falsk" nedgang

2. Mer vold og aggresjon

3. Mer ungdomskriminalitet og flyktige kriminelle nettverk

4. Nye digitale former for seksuallovbrudd

5. Vekst i digital, økonomisk motivert kriminalitet

Trendrapport i Oslo 2018-2021