Videre etterforskning

Den videre etterforskningen vil ta sikte på å belyse i hvilket omfang de to siktede har vært klar over hvordan butikkene har blitt drevet, om det er andre som har hatt kjennskap til dette og hvilke konsekvenser det eventuelt kan få. Norgesgruppen samarbeider med politiet om å hente ut nødvendig datamateriale.

- Arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring for samfunnet og svært komplekst å etterforske. Vi tar dette på alvor, og prioriterer å etterforske denne typen saker. Vi vil også oppfordre aktører i næringslivet til å være sitt ansvar bevisst. Det er alles ansvar å forsikre seg om at samarbeidspartnere driver lovlig. Ved å lukke øynene for dette kan fortsatt handel og samarbeid rammes av heleribestemmelsen i straffeloven, sier politiadvokat Andreas Lund.

Bakgrunn

Etterforskingen mot de to siktede er en forlengelse av den mye omtale Lime-saken. Under hovedforhandlingen av Lime-saken i 2016, og under etterforskning i etterkant av den, avdekket vi et bredt spekter av kriminalitet som vi mener har generert ulovlig utbytte.

Det er avdekket at om lag 20 av Hussain-brødrenes butikker ble drevet med utstrakt arbeidslivskriminalitet. Politiet mener det har foregått omfattende menneskehandel, sosial dumping, skattesvik og andre former for økonomisk kriminalitet. I forlengelsen av dette har det vært naturlig å se nærmere på hvordan det har latt seg gjøre å drive butikker på denne måten over så mange år, og det har ut fra opplysninger som har fremkommet i saken vært naturlig å se på samarbeidspartnere til forretningene. Alle sakene mot Hussain-brødrene har blitt og blir behandlet ved Oslo tingrett og vi avventer fremdeles dom i sakene.