- I forbindelse med etterforskning av et malerfirma med utenlandske arbeidere, ble det høsten 2017 avdekket at firmaet hadde tilbudt og utført tjenester til boligeiere i Kristiansand og omegn, sier Jan Kåre Eriksen, politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ talsperson for a-krimsenteret i Kristiansand.

Politiet hadde mistanke om at dette er arbeid som ble unndratt det norske regelverket og at boligeiere hadde betalt for svart arbeid.

- Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten fulgte opp saken og var i kontakt med over 90 huseiere for å undersøke hvorvidt det ble utført arbeid på deres bolig og eventuelt hva slags arbeid som ble gjort. Politiet valgte deretter å anmelde flere av boligeierne, sier Eriksen.

Økt fokus i år

A-krimsenteret vil denne våren og sommeren gjennomføre flere kontroller hos både virksomheter i Agder som tilbyr malertjenester og huseiere i Agder som kjøper malertjenester. Dette gjøres for å avdekke eventuell bruk av svart arbeidskraft.

- Kjøp av svart arbeid er straffbart og rammer både de som kjøper slike tjenester bevisst eller uaktsomt, ved at de ikke gjør tilstrekkelige undersøkelser for å forsikre seg om at bedriften overholder gjeldende lovverk og forskrifter. Man bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Eriksen.

- Der svart arbeidskraft blir avdekket, kan både virksomhet og huseier forvente en anmeldelse fra Politiet, sier Eriksen.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.

Spørsmål fra media kan rettes til politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ talsperson for a-krimsenteret i Kristiansand, Jan Kåre Eriksen.

Han kan nås på telefonnummer 381 36 179/ 959 46 313.

FAKTA A-KRIMSENTER KRISTIANSAND

  • A-krimsenteret i Kristiansand ble åpnet i 2016, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder.

  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Logo a-krimsenter