Stortinget vedtok ny våpenlov 8. mars 2018. Den nye loven innfører blant annet et forbud mot å erverve eller inneha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale, jf. § 5 andre ledd nr. 3. Forbudet mot disse våpentypene vil også gjelde for allerede tildelte våpentillatelser. Du kan fortsatt erverve våpen av den typen som ny lov forbyr, men du risikerer å måtte kvitte deg med våpenet når ny lov trer i kraft.

Har du et våpen som blir forbudt?

Forbudet mot erverv av aktuelle halvautomatiske rifler vil umiddelbart gjelde ved ikrafttredelse av loven.

Dersom du allerede har et våpen som omfattes, vil forbudet først tre i kraft 3 år etter ikraftsetting av loven. Dette for at du skal få rimelig tid til å innrette deg etter forbudet.

Har du ett eller flere av de forbudte våpnene, har du følgende alternativer:

a) Selge det til kjøper i Norge. Dette må være privatperson med tillatelse til slikt erverv eller godkjent forhandler.

b) Selge til land utenfor Norge som tillater erverv av nevnte våpentype.

c) Levere inn våpenet til politiet for destruksjon.

d) Beholde våpenet mot at det deaktiveres i henhold til gjeldende retningslinjer.

e) Inneha tillatelse for øvelses- og konkurranseskyting for Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) eller Norske Reserveoffiserers Forening (NROF).

Lister over antatt forbudte våpen

Halvautomatiske rifler som per i dag er godkjent til øvelses- og konkurranseskyting, jf. forskrift om forbudte skytevåpen § 4, må antas å bli forbudt når ny våpenlov med forskrifter trer i kraft. Dette gjelder følgende våpen:

 1. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 2. SIG SG 550 SP
 3. Steyr AUG sivil modell
 4. Valmet M76/78A2
 5. Galil ARHK-94
 6. Bushmaster mod. XM15
 7. Olympic Arms AR-15 H-bar
 8. Heckler & Koch modell SL 8
 9. DPMS Panther Bull 24/
 10. DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod)
 11. Oberland Arms (OA) 15
 12. Izhmash Saiga sport 520
 13. Izhmash Saiga sport 555
 14. Tiger mod 03
 15. DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod)
 16. Armalite AR 10
 17. Armalite AR 10T
 18. Arsenal SAR-M1
 19. Heckler & Koch MR 223
 20. Heckler & Koch MR 308
 21. JP Enterprise CTR-02
 22. Armalite M 15
 23. STAG 15
 24. Smith & Wesson M&P-15
 25. Benelli MR 1
 26. JP Enterprises LRP-07
 27. Johnson mod 1941
 28. Ljungman mod AG 42
 29. Tokarev mod SVT 38
 30. Gewehr G-43/K43

Følgende skytevåpen som per i dag er godkjent benyttet til jakt, må antas å bli forbudt når ny våpenlov med forskrifter trer i kraft:

 1. Ruger Mini 14
 2. Ruger Mini 30
 3. Valmet Petra
 4. Valmet Hunter
 5. Vepr Super
 6. Vepr Pioner
 7. Vepr Hunter
 8. Alle utgaver av Garand
 9. Mauser mod G-41
 10. Walther mod G-41

Unntak

Halvautomatiske riflemodeller, som i dag er godkjent av Politidirektoratet til øvelses- og konkurranseskyting, vil fortsatt kunne tillates for de som oppfyller kravene til medlemskap og aktivitet i skytterforbund som har godkjente skyteprogram for slike våpentyper, jf. våpenforskriften § 13 andre ledd, jf. § 24 første ledd.

Dette omfatter Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

Dato for ikrafttredelse av ny lov fastsettes av Justisdepartementet. Denne er per i dag ikke fastsatt.