Det kommer frem i STRASAK-rapporten for årets første fire måneder. Politidirektoratet og Riksadvokaten har samarbeidet om rapporten, som viser at det i første tertial i år ble anmeldt 98 057 lovbrudd. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgang vinning

Spesielt stor har nedgangen vært for registrerte vinningslovbrudd. Sammenlignet med første tertial i fjor er vinningslovbruddene redusert med 3,1 prosent. Også antall registrerte narkotikalovbrudd viser en markant nedgang. Antallet voldslovbrudd totalt viser en liten nedgang sammenlignet med første tertial i fjor, men det har vært en økning blant annet knyttet til mishandling i nære relasjoner.

Nedgang i påtaleavgjorte saker

Antall påtaleavgjorte saker er noe redusert. Sammenlignet med førster tertial i fjor er nedgangen på 1,9 prosent. Oppklaringsprosenten for de prioriterte områdene vold og seksuallovbrudd viser en svak økning, mens vinning fortsatt har lav oppklaringsprosent.

Økt saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for voldssaker med særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager har økt. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for disse sakene er nå 141 dager. -At det registreres en økning i saksbehandlingstid for disse sakene er bekymringsfullt da det over tid, og gjentatt, er blitt anmodet om at sakene skal gis nødvendig prioritet, heter det i STRASAK-rapporten.

Økning i ressurskrevende saker

Selv om politiet totalt sett har mottatt færre anmeldelser, har det vært en økning innen enkelte sakskategorier. For seksuallovbrudd har det vært en økning på 21,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Særlig synes det å være nettrelaterte saker med et stort antall fornærmede under 14 år som har økt. Dette er prioriterte saker det kreves særlig fagkunnskap og betydelige ressurser å etterforske og påtalebehandle.

Som forventet

Politidirektoratet og Riksadvokaten mener at antallet anmeldelser er som forventet, men åpner for at nedgangen i registrert kriminalitet, spesielt innen vinning, har sammenheng med at kriminaliteten har endret seg og blitt mer digital, noe som kan gi større mørketall. De peker også på at politireformen i en overgangsperiode må antas å påvirke effektiviteten i straffesaksarbeidet. -Det er uheldig at saksbehandlingstiden og antall restanser øker. Fremover må det derfor arbeides aktivt for å forbedre resultatene og å opprettholde den ønskede kvalitet i oppgaveløsningen, heter det i rapporten.

Dette er STRASAK

STRASAK-rapporten for første tertial 2018 gir en oversikt over anmeldte lovbrudd og hovedresultatene for politiets straffesaksbehandling i første tertial 2018, og utviklingen i første tertial de fem siste årene. I tillegg til å se på utviklingen på 10 ulike kriminalitetstyper ses det også på utvalgte prioriterte områder. Rapporten omfatter også en beskrivelse av antall fornærmede og mistenkte/siktede/domfelte i straffesaker. Rapporter er tilgjengelig på politet.no.

Rapport

  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling
  • Anmeldelser