Det følger av tildelingsbrevet for 2018 at Politidirektoratet skal følge opp og gjennomføre nødvendige tilpasninger og endringer som følge av ny forordning. Etaten er i disponeringsskrivet for 2018 gitt i oppgave å iverksette nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket, med nærmere informasjon og veiledning fra direktoratet.

Politidirektoratet har de siste månedene gjennomført en konseptfase for å kartlegge status og identifisere endringsbehov som følge av ny lov. Politidirektoratet vil komme tilbake med informasjon om det videre innføringsarbeidet.

Ny personvernerklæring

Det er utarbeidet en personvernerklæring for politiet. Det vil bli utarbeidet en egen intern personvernerklæring som vil gjelde for politiets behandling av opplysninger om ansatte.

Det er utarbeidet mal for databehandleravtaler og etablert et sentralt kontaktpunkt i Politiets fellestjenester for nødvendig avklaringer knyttet til disse avtalene. Det er utpekt midlertidig sentralt personvernombud for politiet, plassert i Politidirektoratet. Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt, Kripos og Politihøgskolen utpeker egne personvernombud. Kontaktinformasjon til de ulike ombudene er angitt i personvernerklæringen.

 

Brev om databehandleravtale og sentralt personvernombud