Politidirektoratet vil iverksette en intern undersøkelse opp mot deler av varselet. Sør-Øst politidistriktet er pålagt å identifisere og gjennomføre forbedringstiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. I dette arbeidet må også den valgte vernetjenesten, tillitsvalgte og AMU delta aktivt.

- Arbeidsmiljøutvalget i Sør-Øst har fått en overordnet redegjørelse fra POD om at det er levert inn et varsel via Justissektorens felles varslingskanal, samt hovedelementene i varslingen. Politidistriktets arbeidsmiljøutvalg er sammensatt med representanter fra tillitsvalgte, vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og ledelse. Det er Politidirektoratet som håndterer varselet i samsvar med de rutinene som foreligger i slike saker, sier visepolitimester Steinar Kaasa.

- Alle varslingssaker skal behandles med konfidensialitet og slik at den som varsler og den det varsles om blir ivaretatt på en god måte. Måten vi informerer om varslingssaker på, må bidra til å opprettholde tillit til at sakene behandles konfidensielt. Derfor er denne orienteringen helt overordnet, sier Egil Svartbekk, som leder seksjon for HMS i Politidirektoratet.

- POD har orientert oss om at det i varslet er framsatt påstander om fortsatt uforsvarlig arbeidsmiljø for varslerne og andre. Politidistriktet skal iverksette lokale tiltak for å sikre at varslerne og andre har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vernetjeneste, tillitsvalgte og AMU vil være sentrale parter sammen med arbeidsgiver i dette arbeidet. På grunn av ferieavvikling vil ikke dette arbeidet starte før i august, sier visepolitimester Steinar Kaasa.

I omtalen i VG beskrives også politidistriktet å være i fritt fall. – Det utføres mye godt arbeid, og vi leverer mye god polititjeneste hver eneste dag i Sør-Øst. Det er utfordrende tider vi står i, selv om vi er ferdige med de organisatoriske endringene i reformen. Det er mye nytt, og oppgavene er mange slik at belastningen er høy på de ansatte. Innsatsen som legges ned er stor. Vii er ikke oppe og går som et stort distrikt ennå, og må jobbe hver eneste dag for å få på plass rutiner og nye måter å jobbe på, sier Kaasa.