Bilde fra en PLIVO-øvelse
Politiet øver på å håndtere pågående livstruende vold (PLIVO).

God beredskap er viktig for å redusere sårbarhet og øke trygghet i samfunnet. Beredskap for å avverge, begrense og håndtere akutte uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og kriser har stor oppmerksomhet i politiet. Det totale antallet innsatspersonell i politiet utgjør politiets beredskapsevne. Lokalt har vi IP3 og IP4-mannskaper, som vil samvirke med nasjonale bistandsressurser i terror, sabotasje og andre skarpe oppdrag. I tillegg finnes det mulighet for støtte fra Forsvarets gjennom bistandsinstruksen, eventuelt gjennom bilaterale avtaler.

Skarpe oppdrag

IP3 er personell spesielt øvet for å løse skarpe oppdrag. Det er IP3-mannskaper i hvert politidistrikt. Disse trener mer enn IP4, som utgjør den ordinære politistyrken med våpengodkjenning sammen med IP3. Det totale antallet IP3 og IP4 i politiet teller ca. 6300 tjenestepersoner. Fra 2016 ble nasjonale prosedyrer for pågående livstruende vold (PLIVO) implementert som en del av vedlikeholdsprogrammet for IP3 og IP4.

-Erfaringer gjennom tilbakemelding fra politidistriktene, søknadsprosesser, seleksjon og utdanning viser at måltallet vi satte i 2013 var for høyt. En totalvurdering av behovet for IP3-mannskaper, blant annet etter tilbakemeldinger fra politidistriktene, er grunnen til at Politidirektoratet foreslår reduksjon, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Balanse mellom IP3 og IP4

–Siden 2013 er trusselsituasjonen noe endret, og vi ser at det er viktigst at distriktene har en god grunnbemanning som utøver den daglige tjenesten. Denne bemanningen består av både IP4- og IP3-mannskaper. I forbindelse med nærpolitireformen utvikles det nå andre arbeidsprosesser for vårt innsatspersonell. IP3 har høyere krav til trening, noe som går ut over tiden de benytter til ordenstjeneste. Derfor er det viktig å ha riktig balanse mellom IP3 og IP4. Det er bakgrunnen for at vi ønsker å justere vårt opprinnelige forslag på 1200, sier Smedsrud.

Styrket bemanning

Beredskapen er styrket de siste årene med økt bemanning i politiet. Tall pr. 30.06 viser at det var 9.373 politiårsverk i distriktene. Dersom særorganene tas med er tallet 10.117. Aldri før har politibemanningen vært høyere. I tillegg kommer jurister og sivile ansatte.

Politiet har innsatspersonell i 4 kategorier som er trent til å løse skarpe oppdrag. IP1 er Beredskapstroppen, IP2 er livakttjeneste, IP3 utrykningsenhetene i hvert distrikt som er spesielt trent til å løse væpnede aksjoner, IP4 er alle andre med våpengodkjenning.