Ressursanalysen (1,81 MB) viser at den største utgiften for politiet er knyttet til personell, og utgjorde 75 prosent av de totale driftsutgiftene i 2017.

Utgifter til materiell utgjorde 11 prosent av de totale driftsutgiftene i 2017, og var dermed den nest største utgiftsgruppen i politiet. Blant utgifter til materiell gikk størst andel til IKT-materiell, 890 mill. kroner for hele politiet i 2017.

Samlet sett brukte politidistriktene åtte prosent av driftsutgiftene på husleie.

Det ble brukt 635 millioner i 2017 på politiets utviklingsportefølje som skal tilrettelegge for bedre polititjeneste i årene fremover.

Politidekningen, målt som antall politiårsverk per 1000 innbyggere, økte fra 1,76 i 2016 til 1,81 i 2017, målt som årlig gjennomsnitt. Politidekningen antas å nå 2 politiårsverk per 1000 innbyggere i 2020, gitt prognoser for befolkningsvekst og forutsetninger knyttet til nettotilgang for politiårsverk.

Til tross for politiets budsjettmessige styrking opplever distriktene at den økonomiske situasjonen er stram – og at den gradvis blir strammere.