Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, og VT Gruppen (morselskap til Veireno AS) ble tiltalt for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Saken gikk for Follo tingrett i starten av september.

- Påtalemyndigheten ble i det store og hele hørt med vår argumentasjon når det gjelder straffeskyld. Vi konstaterer at domfelte ikke ble hørt med at han måtte frifinnes på grunn av nødrett eller fordi situasjonen som oppsto skyldtes ekstraordinære omstendigheter, sier politiinspektør i Øst politidistrikt, Tor Anders Persen.

Grundig dom

Retten peker på at Veireno ikke tok høyde for risikoelementer eller uforutsette hendelser og at dette var uforsvarlig. Påtalemyndigheten deler denne vurderingen.

- Dommen er et klart signal om at oppstart av prosjekter, som har en viss risiko for brudd på arbeidsmiljøloven, krever at det tas høyde for dette og at det planlegges for å møte uforutsette hendelser, sier Persen.

Påtalemyndigheten noterer seg også at tingretten, i tråd med påtalemyndigheten, ikke finner at de problemene som oppstod for Veireno var uforutsette.

- Dommen er meget velskrevet og grundig, og den er godt forankret i rettskilder. Påtalemyndigheten anser det for å være en riktig og god dom. Dommen har en god allmennpreventiv side hvor det gis et klart signal om at en skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor. Dette er sentrale regler som skal ivareta ansattes liv, helse og sikkerhet, sier Persen.

Straffutmåling

Tingretten har idømt Jonny Enger en straff av fengsel i 1 år og tre måneder. Aktor la ned påstand om ett år. VT Gruppen AS ble idømt en bot stor kr. 4 500 000.

Påtalemyndigheten har blitt hørt med at det i denne saken foreligger særlig skjerpende omstendigheter, og dette er styrende for straffutmålingen. Dommen kan umiddelbart synes streng, men straffutmålingen er begrunnet i et stort antall brudd på arbeidstidsreglene, de fremstår som systematiske og begått over lang tid og over to ulike prosjekter i Vestfold og Oslo, sier Persen.