Stillingene skal brukes på spesielt prioriterte områder og skal blant annet bidra til økt innsats mot vold og seksuelle overgrep mot barn, bekjempelse av menneskehandel og bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.

Styrker hele distriktet

Midlene vil blant annet bidra til styrking av eksisterende fagmiljø i kampen mot nettovergrep. En stor del av midlene går også til opparbeidelse av kompetanse i ulike deler av politidistriktet. Dette vil styrke hele Innlandet politidistrikt.

Fordeling

  • Det opprettes 5 stillinger knyttet til etableringen av en gruppe for bekjempelse av menneskehandel
  • Det opprettes 4 stillinger knyttet til økt innsats mot vold og seksuelle overgrep mot barn
  • Det opprettes 3 stillinger knyttet til bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet

Enhet mot dyrevelferdskriminalitet

Innlandet politidistrikt er gitt i oppdrag å etablere en enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Hensikten med etableringen er å styrke arbeidet med å kartlegge og bekjempe dyrevelferdskriminalitet, og å sørge for at brudd på dyrevelferdsloven etterforskes og iretteføres på en god måte. Enheten skal også styrke det tverretatlige samarbeidet med Mattilsynet om bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.