- Det er beklagelig at vi nå har så lang saksbehandlingstid i vårt distrikt. Jeg har full forståelse for at både fornærmede og siktede i saker hos oss opplever dette som tungt og vanskelig, sier politimester Steven Hasseldal.

- Årsaken er sammensatt og vi jobber nå intenst med å få snudd den negative utviklingen vi har hatt den siste tiden.  

Særlig fire faktorer har gjort seg gjeldende i økningen av antall restanser:

  1. Sterk økning i sedelighetssaker, og spesielt sterk økning i seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år (194 %).
  2. Etterforskere og påtalejurister med spesialistkompetanse på seksuallovbrudd er blitt en knapphetsressurs i hele Østlandsområdet. På  tross av gjentatte forsøk har vi for fått for få kvalifiserte søkere til dette fagfeltet.
  3. Høyt fokus på gjennomføring av reformen har ført til mindre kapasitet til oppfølging av straffesaksbehandlingen.
  4. Videre har høy turnover, intern mobilitet og uro som følge av endringsprosessene medført tap av produksjon. 

Flere tiltak er allerede satt i gang for å få bedre kontroll og styring av straffesaksbehandlingen. Målet må være at voldtektsaker
skal ferdigsstilles innen 12 måneder. Det samme målet er satt for seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år.

Tall for september kan tyde på at distriktet har klart å bremse den negative utviklingen noe.  - På tross av at saksbehandlingstiden er altfor lang, gleder jeg meg over å se at kvaliteten på saker som har blitt etterforsket er svært god. Vi har god oppklaringsprosent, og gode etterforskere og jurister som jobber grundig med sakene de har, sier Hasseldal.

------------------------------------------------------

Bakgrunn

Øst politidistrikt mottok 7.9.18 brev fra Riksadvokaten hvor det bes om en oppdatert beskrivelse av det situasjonsbildet som Oslo Statadvokatembeter har gitt i sin inspeksjonsrapport av 14.5.18. Vedlagt er brevet i sin helhet.

Kort sammendrag av situasjonsbildet i Øst politidistrikt:

Restansesituasjonen i politidistriktet har hatt en negativ utvikling siden oppstart av ny organisasjonsstruktur 1. juni 2017. Denne utviklingen har fortsatt inn i 2018. Økningen er størst i de eldste sakene. Antall saker over 12 måneder har økt med 105 %, mens saker eldre enn 3 måneder har økt med 51 % i samme periode.

Innen utgangen av august hadde distriktet 7 340 restanser, hvorav 1 585 har ligget lenger enn 12 måneder. Restanser per 27. september var 7 059.

Kvalitet i straffesaksbehandlingen

Oppklaringsprosenten, som er en god kvalitetsindikator  i straffesaksbehandlingen, både generelt og på prioriterte områder, har hatt en positiv utvikling og ligger betydelig over landsgjennomsnittet i Øst politidistrikt. Vi har aldri før hatt så høy oppklaringsprosent. 

Oppklaringsprosent per august 2018:

 

Øst politidistrikt

Nasjonalt

Generelt

58,9

52,5

Sedelighet

85,9

67,4

Vold

67,0

58


Det er likevel sterkt beklagelig at ferdigstillelse av straffesakene tar for lang tid, og den ulempen dette medfører for alle  involverte. Lang saksbehandlingstid svekker kvaliteten i straffesakene og distriktet har utarbeidet en helhetlig plan for å få redusert saksbehandlingstiden.

  • Forbedret styring og ledelse i straffesaksbehandlingen
  • Tiltak for å rekruttere og beholde kompetanse
  • Økt kapasitet gjennom redusere andre oppgaver
  • Midlertidig økning av kapasitet til prioriterte saker  

Saksbehandlingstid oppklarte saker

Dager

Voldtekt barn over 14 år og voksne

256

Seksulle overgrep og voldtekt barn under 14 år

168

Vold i nære relasjoner

227

Prioriterte voldssaker

260

Ungdomssaker

49


Sterk økning i sedelighetssaker

Selv om antall anmeldelser totalt sett har gått ned, har det vært en sterk økning i antall sedelighetssaker, som er de mest ressurskrevende sakene politiet jobber med. Antall sedelighetssaker har økt 57,7 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Det har vært en spesielt sterk økning når det gjelder seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år. Her har antallet økt med 194 % ved utgangen av august sammenlignet med samme periode i fjor. Den sterke økningen skyldes at distriktet arbeidet med to svært omfattende nettovergrepssaker med mange hundre barn involvert. Dette har utfordret oss på både kapasitet og kompetanse. Barn skal avhøres under tilrettelagte forhold og krever spesialistkompetanse. Øst politidistrikt ligger på topp i landet når det gjelder antall "tilrettelagte avhør" (se avsnitt 2.1.11 i svarbrevet for mer informasjon).

Antall anmeldte voldtekter øker også. For perioden mai til august økte andel anmeldelser med 13,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedgrunnen antas å ha sammenheng med det fokuset som har vært på saksområdet de siste årene. Det er fortsatt grunn til å tro at flere anmelder slike overgrep nå enn tidligere, noe som er en ønsket og gledelig utvikling.

Bemanning

Etterforskere og påtalejurister med spesialistkompetanse på seksuallovbrudd er en knapphetsressurs i hele Østlandsområdet. Høy, intern mobilitet som følge av reformen har også medført et betydelig merarbeid og slitasje på medarbeidere som har blitt værende. Fremdeles pågår det et omfattende og tidkrevende rekrutteringsarbeid for å fylle ledighet som har oppstått på grunn av forflytninger. Det har vært svært vanskelig å rekruttere påtalejurister med spesialistkompetanse og spesialiserte etterforskere. Flere stillinger har vært lyst ut en rekke ganger. Fremdeles har Felles enhet for påtale flere ubesatte stillinger og her er vi allerede i gang med nye rekrutteringsprosesser.

Distriktet har hevet lønnen til etterforskerne og bemanningssituasjonen har nå stabilisert seg noe.

Parallelt jobbes det med kursing og fagopplæring. Blant annet bruker distriktet 18 årsverk til obligatorisk årlig opplæring som et ledd i å heve kvaliteten på etterforskningen.

Det er iverksatt flere tiltak for å bedre arbeidsmiljø og redusere arbeidspresset. Blant annet har påtalejuristene fått skjermet tid hver formiddag til påtaleavgjørelser.

Videre gjenstår det fremdeles mye av endringsarbeidet, særlig når det gjelder kvalitetsforbedringsdelen av reformen. "Vi har fått enhetene på plass, men det tar tid å få de til å virke sammen i ny modell som forutsatt", skriver  Hasseldal.