Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte, det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Skal forebygge

Utredningen er et ledd i oppfølgingen av Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

-Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap som begås i Norge hvert år. Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. Potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er derfor stort, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen utgangen av september 2019.

Følgende personer er oppnevnt til utvalget:

Leder

  • Professor Ragnhild Helene Hennum, Oslo

Medlemmer

  • Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim
  • SARA-koordinator Kristine Eikemo, Bergen
  • Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg
  • Rådgiver Heidi Marie Engvold, Oslo
  • Leder Fakhra Salimi, Oslo
  • Psykolog Henning Mohaupt, Stavanger
  • Leder Eilif Norvang, Karasjok
  • Leder Tove Hægg Versland, Kristiansand
  • Kommuneoverlege Klaus Melf, Fusa