Svart arbeid og pågripelser

Kemneren i Tromsø har ved et objekt avdekket omfattende brudd på regelverket vedrørende hele lønnsområdet. Virksomheten har ikke levert a-meldinger, det vil si at selskapet ikke har innrapportert de ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift . Virksomheten har heller ikke benyttet skattetrekkskonto. Det dreier seg med andre ord om omfattende bruk av svart arbeid, noe som er straffbart.

- Vi anser dette som alvorlige og omfattende regelverksbrudd og finner dette nedslående, sier kemner Inger Klo i Tromsø.

Politiet i Troms har pågrepet to personer i forbindelse med aksjonen. En for ulovlig arbeid og en for ulovlig opphold.

- Det er fra politiets side avdekket at enkelte arbeidstakere fra EØS-land ikke har registrert seg hos politiet slik de er pliktig til etter 3 måneder i Norge. Arbeidsgivere og EØS-borgere er gitt pålegg om at EØS-borgerne må registrere seg hos politiet snarest. Politiet ser positivt på slike tverretatlige aksjoner hvor vi lærer mye om arbeidsmarkedet og om samarbeid med andre offentlige etater, forteller politioverbetjent Wenche Henninen i Finnmark politidistrikt.

Foreløpige funn

Skatt Nord og Skatteoppkreverne har så langt krevd inn 750 000 kroner i forfalte skatte- og merverdiavgiftskrav. Det er også varslet bokettersyn og avdekket tilfeller av feil med kassarutiner, ikke leverte mva-meldinger, mangler med personalliste og manglende dagsoppgjør.

Arbeidstilsynet har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, ugyldige arbeidskontrakter, tilsynet har utstedt 300-400 000 i overtredelsesgebyr for manglende sikkerhet på arbeidsplassen og manglende HMS kort, og 4-5 stans av arbeid pga fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vil i ettertid sende krav om opplysninger til alle virksomhetene som er blitt kontrollert under aksjonen.

Skatt og Arbeidstilsynet har gjennomført til sammen 160 ID-kontroller.

Mattilsynet har blant annet gjort et lite beslag på umerket fisk, som dermed har ukjent opprinnelse.

- Det er nyttig å være en del av det tverretatlige samarbeidet. Vi har ikke avdekket tollovertredelser i aksjonen, sier Tom Olsen i Tollregion Nord-Norge.

Statens vegvesen har ikke avdekket ulovlig verkstedsdrift i aksjonen.

Fiskeridirektoratet har ikke gjort funn i denne aksjonen.

Dette er blant de umiddelbare forholdene som aksjonen har avdekket. For flere av kontrolletatene skal det nå jobbes videre og det utelukkes ikke flere funn etter hvert.

110 virksomheter kontrollert

Bilverksteder, bygg- og anlegg (privatmarked), restauranter og serveringssteder, massasjeinstitutter, reiseliv og fiskeri er kontrollert. Totalt er ca. 110 virksomheter kontrollert i Troms og Finnmark, uten at alle kontrolletatene har vært innom alle virksomhetene.

Om kontrollene

Politiet har kontrollert oppholds- og arbeidstillatelse, Skatteetaten/SKO har kontrollert bruk av personallistebok og forfalte pengekrav, Arbeidstilsynet har sett på farlig arbeid, arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger og lønnsmessige forhold, Statens vegvesen har kontrollert hvorvidt det foregår godkjenningspliktig reparasjonsarbeid av kjøretøy, samt foreskrevne systemer, utstyr, og kvalifisert personell. Tolletaten har sett på innførsel av varer; om varen er udeklarert/feildeklarert, eller forbudt å innføre/innførsel krever særskilt tillatelser, Mattilsynet har kontrollert regelverk knyttet til produksjon av mat, mens Fiskeridirektoratet har gjennomført ressurskontroll, samt svart omsetning.