Jenst Stoltenberg på TRJ
NATOs generalsekretær og resten av gjestene ble godt bevoktet.
FotoForsvaret

Tirsdag skjedde det på Byneset. Verdens øyne var rettet mot gården By som ligger på en liten høyde ved fjorden, staselig og velholdt.

Jordene var fulle av tunge militære kjøretøy, en stor tribune var plassert midt i, og det vrimlet av internasjonale media. Busslaster med VIP-gjester som skulle overvære NATOs styrkedemonstrasjon ble forsynt med votter og pledd mot den bitende kulda. Inne i låven holdt NATO-sjef Jens Stoltenberg pressekonferanse både før og etter styrkedemonstrasjonen.

Det var Distinguished Visitors day for Trident Juncture-øvelsen.

Mange involvert

Distinguished Visitors day (DV- dagen) er en del av NATOs strategiske kommunikasjon og sentral i øvelse Trident Juncture 2018. Politiet har hatt et tett samarbeid med lokalt HV12 som har vært ansvarlige for områdesikringen. Apparatet rundt er omfattende og andre aktører som har vært veldig viktige i planleggingsprosessen er blant andre Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Militærpolitiet, Statens Vegvesen, Sivilforsvaret, Fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim kommune, Trøndelag brann og redningstjeneste, Helse Midt-Norge og Sivilforsvaret.

I tillegg har vi fått bistand fra Nasjonale bistandsressurser som Utrykningspolitiet, helikoptertjenesten og bombetjenestens anti-dronekapasitet.

Rolleavklaring

For innsatslederne Anne Birgitte Arras og Ketil Stene startet dagen med ordremøte ved Polithuset klokken halv åtte, før utreise til Byneset. Arras forteller at det har vært lagt ned mye innsats i forkant av og under selva arrangementet.

-De første møtene hadde vi våren 2018, og vi har møttes regelmessig siden da. Det som var viktig å få på plass tidlig i planleggingen var at denne dagen var NATOs og Forsvarets arrangement, men at det er politiet som har kommandoen dersom hendelser inntreffer, være seg ulykker eller straffbare handlinger. Rolleavklaring er viktig.

Det er lagt ned mye arbeid for at denne dagen skal kunne gå uten uønskede hendelser. I dag er vi i ILKO sammen med innsatsleder helse, innsatsleder brann, Forsvarets sanitet, HV12, MP og FOH. Vi er i beredskap dersom det skulle oppstå hendelser, men vi er også med på å håndtere oppdukkende spørsmål og problemer som gjelder det praktiske i løpet av dagen. Dette kan dreie seg om trafikale utfordringer, eller nysgjerrige tilskuere som kommer for nær det sentrale øvingsområdet

Kortesjer

-Politiet har under arrangementet også ansvar for flere VIP' er med beskyttelsestiltak. Vi i ILKO har et godt samarbeid med kortesjekoordinator som holder orden på disse. Vi har godt med ressurser her på Byneset. Politipatruljene som er ansvarlig for trafikktjenesten og andre oppdukkende oppgaver, styres av en delleder som gjør en veldig bra jobb. I tillegg har vi en aksjonsstyrke inne på området. Delleder for denne disponerer hundeekvipasjer og en observasjonsplattform.. Så langt har oppdraget gått som planlagt, og vi blir her til siste VIP er returnert, sier Arras.

På skjermen inne i KOet ruller streaming fra politihelikopteret som blant annet følger kortesjene fra avreisepunkt og til By.

Bekymrede barn

Litt i utkant av området finner vi to hundeekvipasjer og observasjonsposter fra politidistriktet. Hundeførerne Geir Hell og hunden Brutus er rustet og klare og holder varmen. Også Tove og hunden Ruffen er i beredskap under DV-dagen. Observasjonsposten er plassert oppe i en skråning, med god oversikt over området.

Inne i KOet forbereder Innsatsleder Ketil informasjon til media om ulovlig droneflyving. Oppgavene i forkant av DV-dagen har også involvert å informere og trygge i nærmiljøet på Byneset. Arras forteller at de har hatt tett kontakt med kommunen og blant annet informert i skoler og barnehager. – Noen har barn som har opplevd krig og har vært bekymret for reaksjoner i forbindelse med arrangementet her ute. Det er viktig at vi har dialog med de som blir berørt i forkant og at vi er med på å trygge og å gi informasjon blant annet om trafikk og andre forhold som kan påvirke publikum.

Trj1
God planlegging og innsats i politiets KO.
FotoForsvaret
Hunderfører på TRJ
Hundefører Tove og hunden Ruffen.
FotoForsvaret