Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet. KOM er blant annet gitt i oppgave å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge.

- Sentrale anbefalinger til myndighetene for å gjøre noe med utfordringer knyttet til menneskehandel er å sørge for at arbeidet mot menneskehandel forankres og prioriteres sterkere i alle ledd i etater og organisasjoner, sier seksjonssjef Kristin Elnæs i Seksjon for etterretning og forebygging.

I tillegg pekes det på følgende tiltak:

  • Kunnskapen om menneskehandel i Norge bør styrkes, og instansene som kan møte ofre for menneskehandel bør gis økt kompetanse om feltet

  • Det bør utvikles en mer koordinert og helhetlig tjeneste til antatte ofre

  • Oppholdsgrunnlagene og rettighetene til antatte ofre for menneskehandel bør gjennomgås, slik at det blir et mer helhetlig regelverk og enklere prosedyrer

I tilstandsrapporten for 2017 kartlegges et utvalg av gjennomførte tiltak for å bistå antatte ofre og nye initiativer fra myndighetene for å forbedre bistanden til ofre. I tillegg gis en oppdatert oversikt over straffesaker om menneskehandel. I årets rapport er det ikke beregnet omfang av antatte ofre. Det er behov for å videreutvikle datagrunnlaget og utarbeide et mer pålitelig statistisk system for innhenting og sammenstilling av data.

I rapporten blir temaer som anmeldelser, straffesaksbehandling og dommer omtalt. Her er et kort utdrag.

Anmeldelser:

2017 ble det registrert 46 anmeldelser for menneskehandel. 5 av de 46 anmeldelsene var for grov menneskehandel. Majoriteten av anmeldelsene dreide seg om utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, ca. 60 prosent. I 7 av anmeldelsene var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet. 10 av 12 politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2017.

Straffesaksbehandlingen:

I 2017 var det 44 anmeldelser om menneskehandel som ble påtaleavgjort. Dette kan være anmeldelser fra tidligere år og ikke nødvendigvis resultatet av de 46 anmeldelsene som ble registrert i 2017. 40 av sakene ble registrert som uoppklarte. De fleste ble henlagt på grunn av bevisets stilling, mangel på bevis, eller mangel på opplysninger om gjerningsmann. 4 av sakene ble ansett som oppklarte.

I flere av disse sakene ble det straffbare forholdet vurdert som ikke bevist. Kun 1 av sakene resulterte i siktelse. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra anmeldelse frem til påtaleavgjørelse for oppklarte saker er for 2017 på 235 dager. Resultatene av straffesaksbehandlingen gir en tydelig indikasjon på at dette er saker som er særlig krevende å etterforske, at etterforskningen strekker seg over lang tid, og ofte resulterer i henleggelse grunnet bevissituasjonen.

Dommer:

Etter KOMs kjennskap resulterte 6 ulike straffesaker i fellende dom for menneskehandel i 2017, alle er rettskraftige. 4 dommer var avsagt av tingretten, 1 av lagmannsretten, og 1 var avsagt av Høyesterett. To av tingrettsdommene i 2017 omfattet utnyttelse av mindreårige.

Rapporter og verktøy fra KOM ligger på politiet.no/menneskehandel. Her kan du også lese mer om menneskehandel, politiets arbeid og hjelpetiltak for de som kan være utsatt for slik utnytting.

Du kan laste ned rapporten her. (1,08 MB)