Representanter fra sikkerhetsbransjen og politiet har singert samarbeidsavtale.
Politiet i Nordland har inngått samarbeidsavtale med sikkerhetsbransjen i Nordland. Her fra signeringen i Bodø hvor mange av vaktselskapene var representert. De som ikke hadde mulighet til å delta hadde signert avtalen på forhånd. Fra venstre: Remi Beiermann, NOKAS Nordland, Kjell Sverre Jacobsen, Polarvakt AS, Line Langnes, NOKAS, Jørgen Storteig, Securitas Bodø og Helgeland, Tone Vangen, politimester i Nordland, Arild Vaag Prestøy, Heimdall Guard Service AS og Eskild Birkeland, Securitas Midtre Hålogaland.

Samarbeidet skal gjennom en bedre ressursutnyttelse og kvalitet i løsningen av partens oppgaver og oppdrag, bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland. Representantene fra sikkerhetsbransjen i Nordland er også veldig fornøyd med at det i dag signeres en avtale som formaliserer samarbeidet med politiet. Ord som "forplikter mer", "sikrer informasjonsutveksling" og "mer systematisert samarbeid" ble framhevet under signeringen i dag.

Konkrete tiltak som skal iverksettes som følge av avtalen:

  • Det skal etablere faste og regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland.
  • På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet (GDE) i Nordland politidistrikt. Hensikten med disse møtene er å styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene.
  • Samarbeidspartene skal få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet.
  • Samarbeidspartene skal delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig.

Samarbeidsavtalen skal bidra til informasjonsutveksling, men avtalepartene er alle tydelig på at dette skal skje innenfor rammene av taushetsplikt og polititaktiske vurderinger.