Fra mai til juni 2018 gjennomførte statsadvokatene en samordnet nasjonal undersøkelse av kvaliteten på etterforskningen i 587 påtaleavgjorte saker om alvorlige voldslovbrudd. Flertallet av sakene gjaldt kroppsskade. Rundt halvparten av alle sakene ble kategorisert som utelivsvold.

I sammendraget skriver riksadvokaten at undersøkelsen gir et positivt helhetsinntrykk av nivået på politiets innsats i etterforskningen av voldssaker, samt at det jobbes engasjert, godt og grundig med saksfeltet. Politiets arbeid knyttet til blant annet avhør i sakens initialfase og i etterfølgende avhør gis gode skussmål.

Lang saksbehandlingstid

Rapporten har også sett på saksbehandlingstid og påtaleavgjørelse. Litt under halvparten av sakene var påtaleavgjort innen 90 dager fra anmeldelsesdato, som er fristen i slike saker.

- Det er vi ikke fornøyd med, men vi er svært utfordret på kapasitet. Noen distrikter har hatt en økning i antall anmeldelser av voldssaker. Politiets straffesaksportefølje har dessuten endret seg, slik at vi nå har mange komplekse saker å jobbe med, for eksempel overgrep mot barn. Dette utfordrer kapasiteten. Vi jobber med å få ned saksbehandlingstiden, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Kristin Kvigne.

Læringspunkter

Et av formålene med undersøkelsen er å få fram læringspunkter. Forbedringspotensialet dreier seg blant annet om at kvaliteten i etterforskningen og påtalearbeidet i voldssakene er for ujevn og at politiet bør utnytte tidsnære bevis som videoovervåking og lydopptak fra telefonsamtaler i større utstrekning.

- Vi setter pris på denne typen gjennomgang av kvaliteten på etterforskningsarbeidet. Gjennom kvalitetsdelen av politireformen har vi de siste årene jobbet systematisk med å heve kvaliteten på etterforskningen, og nå begynner vi å se resultatene. Vi tar med oss læringspunktene fra denne undersøkelsen i det videre arbeidet, sier Kvigne.

Les hele rapporten her