Av lensmann Karl-Vidar Solberg, Ullensaker lensmannsdistrikt

Visst var politiet gode på forebygging også før reformen. Mange gode politifolk gjorde en samvittighetsfull, motivert og solid innsats på det forebyggende feltet. Flere av dem jobbet ved lensmannskontorene i Ullensaker og Nannestad- og Gjerdrum.

Nå bygger vi videre på dette gode grunnlaget. Med samarbeidsavtaler med kommunene, faste politikontakter, politiråd - og egne forebyggende patruljer, er politiet nå i en helt annen posisjon til å profesjonalisere forebyggingsfaget, og til å jobbe tettere og mer profesjonelt med kommunene.

Et godt samarbeid med kommunene er avgjørende for at politiet skal lykkes i det det forebyggende arbeidet. Det er kommunene som best kan jobbe med de bakenforliggende årsakene til ulike typer utfordringer og problemer, mens politiet har andre virkemidler og muligheter. Sammen skal vi bli enda bedre på problemforståelse, og sammen skal vi legge grunnlaget for bedre løsninger. Samarbeidet mellom kommune og politi skjer for øvrig på flere måter, forankret i politiråd og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Politirådet sørger for samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og organisasjoner. Ledelsen i kommunen og politiet lokalt deltar, og blir enige om utfordringer og prioriteringer. Ansvar fordeles, og det inngås gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler om forebygging og beredskap. I fellesskap skal vi øke borgernes trygghet. Vi har nå signert avtaler med Ullensaker og Gjerdrum. I Nannestad skal avtalen behandles politisk på nyåret.

Politirådene i våre kommuner har vært gode samarbeidsarenaer. Gjennom de nye avtalene blir nå politi og kommune inspirert til å videreutvikle dette samarbeidet. Politirådet skal fortsatt sikre en god kobling mellom det strategiske og det utøvende nivået i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeid.

Politikontaktene er et annet tiltak for å sikre et bedre nærpoliti. Ordningen er en sentral del av politiets satsing på forebyggende virksomhet, og styrker samarbeidet med kommunene. De lokale politikontaktene med ansvar for Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker er erfarne politifolk. De skal være det faste kontaktleddet mellom politiet og kommunen, og de skal være rådgivere innen kriminalitetsforebyggende virksomhet – og pådrivere for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer godt. Våre politikontakter er daglig tett på sine kommuner i kriminalitetsforebyggende spørsmål, og arbeider nært med kommunenes SLT-kontakter. Våre erfaringer så langt er meget gode.

Egne forebyggende patruljer er også en ny situasjon – og en satsing vi tidligere ikke hadde ressurser til. I Ullensaker lensmannsdistrikt har vi slike patruljer på jobb dag, kveld og helg. Hovedoppgaven er å drive oppsøkende virksomhet og skape dialog. Patruljene skal blant annet følge opp henvendelser, oppsøke personer og grupper, aktivt oppsøke ungdomsklubber og andre arenaer der barn og unge møtes, samt patruljere områder som sliter med skadeverk og annen kriminalitet.

At de forebyggende patruljene har begynt å virke, vitner følgende tilbakemelding om: "Vil bare rette en stor takk til forbyggende patrulje som hjalp meg/oss, natt til xxxdag. Det er vel stort sett noe alvorlig som skjer når politiet må bes om hjelp men når man først måtte gjøre det, så kunne det ikke blitt en "bedre" opplevelse en det det ble (hvis man kan si det på den måten). Forebyggende patrulje hos politiet i Ullensaker er noe som Ullensaker må beholde for alt det er verdt. Igjen er stor takk til de som kom".

Som lensmann føler jeg vi har et godt grep om det forebyggende arbeidet i lensmannsdistriktet. Jeg er overbevist om at kommunene vil merke en forskjell nå som effekten av nærpolitireformens fokus på forebygging begynner å virke, og inntrykket mitt er at de har en positiv oppfatning av samarbeidet mellom politi og kommune, og nærpolitiets forbyggende aktivitet.