– Trenden med lave ankomster av asylsøkere fortsatte i 2018, og det er fremdeles slik at dette påvirker antallet returer PU gjennomfører, sier fungerende sjef PU Hege Naustdal.

PU har hovedansvar for uttransporteringer i kategoriene asyl og Dublin/trygt tredjeland, mens politidistriktene har hovedansvaret for de som returneres i kategorien bort- og utvisning.

Totalt 4054 personer uten lovlig opphold ble uttransportert i kategorien bort- og utvisning i 2018 mot 4064 i 2017.

Færre tidligere asylsøkere returnert

Mens man i tidligere år uttransporterte flere etter hurtigprosedyrer og raske avslag, er det jevnt over mer identitetsarbeid bak hver tidligere asylsøker som returneres.

– Det er færre utreisepliktige i og utenfor mottak, og flere av de som er igjen kommer fra land med krevende returforutsetninger. Her bruker PU tid og ressurser på å avklare identiteten deres, slik at en uttransportering kan gjennomføres, forklarer Naustdal.

I begynnelsen av januar i år var det ca. 4700 personer i vår portefølje med endelig avslag. Dette er hovedsakelig personer i kategorien asyl, og er et lavere antall enn det tidligere har vært.

Det var i 2018 totalt 552 returer i kategorien asyl mot 918 i 2017. Returer i kategorien Dublin/trygt tredjeland gikk derimot så vidt opp i fjor. I 2018 var det 471 returer i denne kategorien mot 461 i 2017.

Uttransporteringer i 2018 fordelt på nasjonalitet og destinasjon (210 kB) (PDF)

Utvalgte tall

  • Totalt 1781 av de uttransporterte i fjor var ilagt én eller flere straffereaksjoner. Dette utgjorde 35 prosent av alle uttransporterte i 2018. Dette er en nedgang på 323 personer fra 2017 da 2104 straffede returnert.
  • 1631 av de returnerte med straffereaksjon er å finne i kategorien bort- og utvisning. Dette utgjør mer enn 9 av 10 av de returnerte straffede. Dette er personer som ikke har søkt beskyttelse i Norge. De tre mest representerte nasjonalitetene blant straffede returnerte er borgere av Polen (16 %), Romania (14 %) og Litauen (9 %).
  • Totalt 242 mindreårige ble uttransportert i 2018, hvorav 231 var del av familier og 11 var enslige. I 2017 ble 234 mindreårige uttransportert, hvorav 218 var del av familier og 14 var enslige. Alle enslige mindreårige som blir uttransportert blir møtt av enten familie eller andre omsorgspersoner, for eksempel representanter fra ansvarlig institusjon eller barnevern i det aktuelle landet.
  • Av alle uttransporterte var de 10 landene flest ble uttransportert til Sverige (546), Italia (429), Polen (350), Russland (285), Romania (284), Albania (254), Ukraina (234), Spania (182), Litauen (173) og Tyskland (168).
  • De 10 nasjonalitetene politiet uttransporterte flest av i 2018 var borgere av Russland (310), Ukraina (303), Polen (302), Albania (295), Romania (283), Afghanistan (216), Irak (210), Somalia (175), Litauen (165) og Nigeria (161).
  • Regjeringens måltall for tvangsreturer i 2018 var 7500. Måltalloppnåelsen i fjor var dermed litt under 68 prosent. Til sammenligning var måltallet i 2017 på 9000, og med et returtall på 5434 var måltalloppnåelsen 60 prosent.