Situasjon har preget PU over en lengre periode. Flere ansatte har allerede sluttet, og disse stillingene har ikke blitt erstattet. Siden 1. januar 2017 har antallet fast ansatte blitt redusert med om lag 150 personer.

– Budsjettsituasjonen og en betydelig redusert oppgavemengde medfører at PU må redusere bemanningen. Videre er det nødvendig at PU har riktig kompetansesammensetning for å være i stand til å løse pålagte oppgaver best mulig, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

For å forsøke å unngå oppsigelser ønsker PU å tilby overtallige ansatte muligheten til å søke om sluttavtaler på spesifikke vilkår. Overtallige ansatte vil kunne søke om økonomisk bistand til enkelte typer kurs og etterutdanning.

PU kommer også til å forsøke å finne ledige stillinger til overtallige ansatte andre steder i politi- og lensmannsetaten.

– Arbeidsgiver er opptatt av å gjennomføre denne prosessen på en ryddig måte, og i tett samarbeid med fagforeninger og vernetjenesten, sier personalsjef i PU Kristin Fiksdal Eide.

Fagforeningene og vernetjenesten både lokalt i PU og sentralt i politiet har blitt informert om nedbemanningen i IDF-møter. I går ble ansatte i PU informert om nedbemanningen under allmøter.

På lengre sikt er det sannsynlig at antall ansatte skal reduseres ytterligere for å tilpasse organisasjonen til oppgaver og budsjetter.