Kompleks kriminalitet

– Mye av kriminaliteten som skjer via internett er alvorlig kriminalitet som blant annet handler om seksuelle overgrep mot barn og sårbare personer. Det viser at vi må jobbe på nye måter for å være bedre rustet for å møte disse utfordringene, sier politimester Christine Fossen. Den nye kriminaliteten er mer utfordrende og kompleks og krever større ressurser. En nedgang i kriminalitet betyr dermed ikke at vi er frigjort fra oppgaver, men må bruke kompetansen og innsatsen på nye områder.

Stabilt kriminalitetsbilde

Vinningskriminalitet utgjør om lag en fjerdedel av de 41.000 anmeldelsene som kom inn til Sør-Øst politidistrikt i 2018. Antall vinningsanmeldelser i 2018 lå på tilnærmet samme nivå som i 2017. Antall anmeldelser innenfor seksuelle overgrep og vold er stabilt fra 2017 til 2018, men det har vært en markant økning av denne type saker hvis vi går noen år tilbake. - Dette er alvorlig, men også et tegn på at vi i større grad klarer å avdekke at det skjer. - Mørketallene er nok fortsatt store på dette området, fremholder Fossen.

Det har også i 2018 vært etterforsket flere saker der overgrep gjort over nett og deling av bilder har ført til dommer, ofre i disse sakene er særlig unge mennesker.

– Vi ser at deling av billedmateriale er utbredt, og at bevisstheten rundt det straffbare i å ta og dele bilder av andre må økes. Her kan politiet gjøre en forebyggende innsats, men det er vel så viktig at foreldre, skoler og andre tar dette alvorlig når vi ser hvilke følger et bilde eller en film på avveie kan ha for enkeltmennesker.

Politiet starter i disse dager opp et undervisningsopplegg for barne- og ungdomsskoler som skal bidra til forebygging og bevisstgjøring blant barn i ungdomsskolealder for hvorfor dette er alvorlig.

Prioriterte saker for politiet

Politiet opprettholder høyt aktivitetsnivå på de prioriterte sakene, blant annet voldssaker, ungdomskriminalitet og vold og seksuelle overgrep mot barn og særlige sårbare. – Rask etterforsking og god ivaretagelse av barn og involverte i disse sakene er veldig viktig. Det handler om ivaretagelse av barns rettssikkerhet, og de som rammes skal oppleve å bli møtt med flinke fagfolk fra første stund uansett hvor i distriktet de bor, sier Fossen.

Forebygging som primærstrategi

Forebygge at kriminalitet skjer er politiets hovedstrategi på alle kriminalitetsområder.
- Politiet skal ha forebygging som hovedmål, her har vi et stort potensial i samarbeid med mange. Innen arbeidslivskriminalitet ser vi at vi gjennom samarbeid med blant annet NAV, Arbeidstilsyn og skatteetaten kan forebygge svart arbeid. Politiet vil derfor fortsatt arbeide for å etablere og videreutvikle godt samarbeid med sine samarbeidsaktører og kommuner for å kunne forebygge kriminalitet, sier Fossen.

Mål om kortere saksbehandlingstid

– Vi opplevde i 2018 at saksbehandlingstiden økte på en del områder. Vi har vært gjennom en omfattende omorganisering, det er grunn til å forvente at saksbehandlingstiden har gått ned ved utgangen av 2019, sier Fossen.

Saksbehandlingstid innenfor de prioriterte områder som vold, seksuelle overgrep og ungdom har Sør-Øst i 2018 gode resultater. Dette er de mest alvorlige sakene hvor barn og unge er involvert. Vold i nære relasjoner er også et viktig område å prioritere for å beskytte samfunnets mest utsatte.

Selv om Sør-Øst har utfordringer knyttet til etterforskningskapasitet er antall påtaleavgjorte saker høyere i 2018 enn året før.

Trygge lokalsamfunn

– I 2019 vil Sør-Øst politidistrikt jobbe videre med å finne gode løsninger for å få ned saksbehandlingstid i straffesaksbehandlingen. Av innsatsområdene vi skal prioritere i 2019 er blant annet etterforsking av voldskriminalitet, ungdomskriminalitet, kriminalitet i arbeidslivet og gjengangere. Målet er at distriktet skal ha høy kvalitet på arbeidet og jobbe for trygge lokalsamfunn i Sør-Øst, sier politimester Fossen.

Straffesakstall 2018 - Sør-Øst politidistrikt.pdf (1,10 MB)