Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse har til hensikt å kartlegge innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. Liknende undersøkelser har vært gjennomført i 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Målgruppen for undersøkelsen er Norges befolkning over 18 år. Det ble gjennomført totalt 5513 intervjuer. 1402 intervjuer i Oslo politidistrikt, mellom 373 og 378 i hvert av de øvrige politidistriktene.

På landsbasis viser undersøkelsen at 77 prosent av borgerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Det er en nedgang på seks prosentpoeng sammenlignet med 2017 da 83 prosent svarte at de har tillit til politiet. Også Agder politidistrikt merker fall i tilliten hos innbyggerne, men noe mindre – fra 79 prosent i 2017 til 76 prosent i 2018.

- Noe av grunnen til tilbakegangen, både nasjonalt og hos oss i Agder, skyldes nok det pågående reformarbeidet. Det er krevende for medarbeidere over tid å leve i en skvis mellom det daglige arbeidet og etablering av nye arbeidsprosesser og organisasjon. Og selv om jeg mener vi gjennomgående leverer gode resultater, er det noen områder hvor vi dessverre ikke klarer å levere slik vi burde. Det må vi bare erkjenne selv om ambisjonsnivået vårt er veldig høyt. Vi jobber hver dag hardt for å få den nye strukturen og kvalitetstiltakene til å virke og levere tjenester og resultater i tråd med innbyggernes forventninger, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

Politiet vurderes samlet sett som gjennomsnittlig svakere på håndtering av alle kriminalitetstyper sammenlignet med 2017. Vurderingen av politiets evne til å håndtere vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep, mobbing eller trakassering på internett, svindel, ID-tyveri og bedrageri, går mest tilbake.

- Vi blir vurdert som at vi leverer svakere innen håndtering av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper. Det er en riktig vurdering og noe vi ikke har klart å levere godt nok på innenfor et prioritert kriminalitetsområde, sier Lindeberg.

- Vi får også bekreftet i undersøkelsen at befolkningen er mest bekymret for å bli utsatt for svindel og bedrageri på internett, samtidig som politiets evne til å håndtere svindel og bedrageri på internett vurderes svakere enn håndtering av mange andre hendelser. De tilbakemeldingene må vi ta på alvor, fortsetter Lindeberg.

Hun er imidlertid glad for at Agder politidistrikt blir vurdert positivt på flere viktige parametere:

  • Opplevd trygghet
  • Politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp
  • Politiet er regelmessig i kontakt med innbyggerne i deres lokalområde
  • Politiet er regelmessig synlige i deres lokalområde
  • Å forklare handlinger og avgjørelser når politiet blir bedt om det
  • Håndtering av trafikkfarlige hendelser og ran

At befolkningen føler seg trygge, er viktig for politiet. Og innbyggerne føler seg generelt sett trygge der de bor og ferdes. Hele 92 prosent av Norges befolkning svarte i 2018 at de føler seg trygge. I Agder politidistrikt var tallet enda høyere, 95 prosent. Sammenlignet med 2017 er det en liten nedgang på landsbasis, men en liten økning for Agder.

I snitt føler innbyggerne seg tryggest i Agder, Øst og Oslo politidistrikt.

- Det er en av våre aller viktigste oppgaver å sørge for at innbyggerne føler seg trygge. Det er godt å ta med seg at de som bor i Norge og da spesielt vår landsdel har den trygghetsfølelsen, sier Lindeberg.

Undersøkelsen viser at rundt halvparten av befolkningen (54 prosent) har vært i kontakt med politiet i løpet av det siste året. Dette er om lag det samme som i 2017. Av de som har vært i kontakt med politiet er dette først og fremst i forbindelse med henvendelser av praktisk karakter, eksempelvis pass, lisens, våpentillatelse og attester, samt kontaktet av politiet mens de kjørte bil. Andelen av innbyggerne som tok kontakt via nett i forbindelse med henvendelse av praktisk karakter er høyest blant de yngste (55 prosent av de under 25 år) og lavest blant de eldste (33 prosent av de over 60 år).

- Jeg merker meg særlig den høye andelen av yngre som tar kontakt med politiet via nett. Det er en viktig arena å ha en god dialog med innbyggerne på, og derfor skal vi også prioritere å styrke politiets tilstedeværelse på nett allerede i 2019, sier Lindeberg.

Innbyggerne er mest fornøyde med kontakten med politiet i forbindelse med henvendelser av praktisk karakter, at de brukte politiets tjenester på nett og at de ble stoppet eller kontaktet av politiet mens de kjørte bil. Over 8 av 10 er ganske eller meget fornøyde med denne kontakten. Jevnt over viser undersøkelsen likevel at kontakten med politiet vurderes som noe svakere i 2018 enn i 2017. Det er størst nedgang i tilfredshet i forbindelse med å ha blitt stoppet på offentlig sted utenom bilkjæring og ved akutt behov for hjelp.

Ett av målene for nærpolitireformen er å ha "et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling". I undersøkelsen ble innbyggernes oppfatning av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet kartlagt gjennom tre spørsmål.

Innbyggerne i Agder, Finnmark og Nordland er i snitt mest enige om at politiet er regelmessig i kontakt med innbyggere i deres lokalområde, og at politiet er regelmessig synlig i deres lokalområde. I tillegg viser undersøkelsen at innbyggerne i Oslo, Sør-Vest og Agder politidistrikt i snitt er mest enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp.

- Dette er svært gode tilbakemeldinger for oss. Synlighet, tilstedeværelse og opplevelse av at vi kommer når det trengs, er viktige mål som vi jobber hardt for å innfri i politireformen, sier Lindeberg.

Blant de som i undersøkelsen oppgir at de har opplevd kriminalitet, kartlegges også hvorvidt de har anmeldt hendelsen eller hendelsene. Rundt 7 av 10 har anmeldt innbrudd eller tyveri fra bolig og ran, mens i overkant av 6 av 10 har anmeldt biltyver eller tyveri fra bil. Halvparten har anmeldt lommetyveri eller annet tyveri på offentlig sted, mens rundt 4 av 10 har anmeldt hærverk, utpressing, vold eller trusler om vold, hatkriminalitet og andre kriminelle hendelser. Kun 1 av 10 har anmeldt mobbing eller trakassering på internett.

De som ikke har anmeldt en kriminell hendelse de har opplevd ble spurt om å oppgi grunner for hvorfor de ikke har anmeldt hendelsen. I en del tilfeller oppgir innbyggerne at de ikke ser behov for, eller poenget med å anmelde hendelsen de opplevde. Det samme kan sies om de som mener at saken var for liten eller f ro lite alvorlig til at det var verdt å anmelde. Det kommer også fram at en av de viktigste grunnene i en del tilfeller er at innbyggerne har liten tro på at politiet kommer til å løse saken på en god måte eller forventer at saken kommer til å bli henlagt. Når det gjelder økonomisk svindel kommer det fram at innbyggerne ikke ser behovet når forsikringsselskap eller bank håndterer saken.

Du kan lese hele innbyggerundersøkelsen for Agder politidistrikt vedlagt her:

Politiets innbyggerundersøkelse 2018 - Agder politidistrikt (308 kB)

 

For media:

For ytterligere opplysninger kan politimester Kirsten Lindeberg kontaktes på telefon: 40 44 22 40 mellom klokken 12.00 og 14.00 mandag 4. februar.