Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med 2017. Over et femårsperspektiv har antall anmeldelser steget med 22 prosent. hvor hovedforklaringen tilskrives utvidelsen av politidistriktet i mai 2017 med 6 nye kommuner.

Den registrerte kriminaliteten i politidistriktet skiller seg fra landsgjennomsnittet ved at distriktet har en mindre andel vinningssaker med sine 20 % mot 31 %.

Som landet for øvrig ser vi i 2018 en reduksjon i antall vinningssaker, mens antall saker kategorisert som vold, sedelighet og økonomi(bedragerier) øker.
Man ser samme tendensen nasjonalt, men økningen er betydelig mer markant i Troms.

Den markante økningen i antall alvorlige sedelighetssaker bekymrer og utfordrer politidistriktet på kapasitet. Antall voldtektsanmeldelser fortsetter å øke markant og i Tromsø kommune er antall saker doblet på 2 år. Videre ser vi en tydelig økning i antall sedelighetssaker hvor barn eller ungdom er fornærmet, og hvor mye av økningen er knyttet til bildedeling samt annen internettrelatert kriminalitet.

Internettrelaterte straffbare handlinger preger utviklingen innenfor flere områder, herunder knyttet til økningen av bedrageri/økonomisaker.

Distriktet har landets høyeste oppklaringsprosent og generelt en tilfredsstillende saksbehandlingstid. Økningen innenfor vold og sedelighetskriminalitet er imidlertid utfordrende, og distriktet har i 2019 ambisjoner om å bedre en negativ resultatoppnåelse innenfor de prioriterte og alvorlige sakstypene.

Årsstatistikk for straffesaksbehandlingen i Troms politidistrikt i 2018