Forsiden av Saltorapporten 2018. Foto

Som i 2016 og 2017 var det også i 2018 en økning i antall unge som begår gjentatt kriminalitet. De sto i 2018 bak nesten halvparten av de straffbare forholdene i aldersgruppen.

Der det var flere gjerningspersoner registrert, ser vi at unge gjengangere var  involvert i 2/3 av anmeldelsene. Dersom samfunnet i større grad lykkes med å jobbe målrettet med unge som begår gjentatt kriminalitet, vil det påvirke helheten i stor grad.

I aldersgruppen 18–22 år ble det imidlertid registrert færre gjengangere.

SaLTo-rapporten

Målet med SaLTo-rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo-samarbeidet.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt har nylig vedtatt en felles handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019- 2021.

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo - rapport basert på data fra 2018.pdf (9,75 MB)

Les mer om SaLTo-samarbeidet: