KOM anbefaler styrket samordning

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

KOM har som oppgave å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge. Rapporten skal danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

I tilstandsrapporten for 2018 beskriver KOM systemet på menneskehandelsfeltet som fragmentert og preget av "ad hoc"-løsninger. Ivaretakelsen av ofrene reiser komplekse, sosiale og strukturelle utfordringer. For å sikre ofrenes rettigheter, ivareta dem på en god måte og legge til rette for mer effektiv straffeforfølging av bakpersoner, mener KOM det er behov for å etablere et mer helthetlig og tydelig system enn vi har i dag.

I tilstandsrapporten for 2018 gir KOM kunnskap om:

  • utfordringer, satsinger og anbefalinger
  • gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre for menneskehandel, ved temaene oppholdstillatelse, assistert retur, barnevernstiltak og bo- og oppfølgingstiltak
  • straffesaker om menneskehandel, ved anmeldelser, påtaleavgjørelser og dommer

Les hele rapporten og mer om menneskehandel, politiets arbeid og hjelpetiltak

Her er et kort utdrag fra rapporten om temaet straffesaker:  

Anmeldelser:
I 2018 ble det registrert 45 anmeldelser for menneskehandel.

  • 11 av de 45 anmeldelsene var for grov menneskehandel.
  • Majoriteten av anmeldelsene gjaldt utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser (53 prosent).
  • I 8 av anmeldelsene var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet.
  • 11 av 12 politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2018.

Straffesaksbehandlingen:

I 2018 var det 36 anmeldelser om menneskehandel som ble påtaleavgjort. Dette kan være anmeldelser fra tidligere år og er ikke nødvendigvis resultatet av de 45 anmeldelsene som ble registrert i 2018. I 7 av sakene ble det tatt ut tiltalebeslutning. De øvrige sakene ble henlagt eller henført under andre straffebestemmelser.

I 2018 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra anmeldelse frem til påtaleavgjørelse for oppklarte saker 362 dager.

Dommer:

I 2018 resulterte to straffesaker for menneskehandel i fellende dom i tingretten. Begge sakene ble anket. En av dommene ble rettskraftig etter dom i lagmannsretten i 2019.

Siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, er det etter KOMs oversikt avsagt totalt 47 fellende dommer per 30. april 2019:

  • 13 av sakene omfatter utnyttelse av mindreårige.
  • 36 av sakene gjelder utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål
  • 11 av sakene gjelder utnyttelse til tvangs- arbeid eller tvangstjenester.

45 av dommene er rettskraftige