Den sivile rettspleien ivaretas av namsmannen, som er organisert som en del av politiet. Namsmannen gjennomfører tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven. Om en som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. Politiets sivile oppgaver omfatter også rollen som sekretær for forliksrådene. Forliksrådet hjelper til med å løse tvister gjennom mekling. Det er også den laveste sivile domstolen i Norge, og kan avsi dom. Hver kommune har et forliksråd, med medlemmer valgt av kommunestyret.

Bakgrunnen for ønsket om å etablere ett felles namsdistrikt i Finnmark er sammensatt. I de senere årene har det vært en stor økning i antall sivile saker, uten at ressursene er økt tilsvarende. Saker og regelverk er komplekst og stiller høye krav til saksbehandlernes kompetanse. Erfaring viser at sakene løses med ujevn kvalitet. Dermed utfordres rettssikkerheten for de involverte, som ofte er i en vanskelig livssituasjon. Samtidig vil den kommende digitaliseringen av namsmannen innebære utvikling av tjenester for digitalt førstevalg. Digitale namstjenester vil gjøre samhandlingen enklere for brukerne og redusere behovet for fysisk oppmøte. Kravene til saksbehandlernes kompetanse vil også endres. Et siste moment er at dagens namsstruktur i Finnmark gir kompliserte ledelseslinjer og sammensatte ansvarsforhold, som gjør det krevende å utvikle tjenesten i tråd med behovene over.

Høringsfristen er 25. januar 2020.

Lese høringsdokumentene her .