– Vi setter alltid pris på de tilsynene vi får. De bidrar til å gjøre oss bedre. Samarbeidet med Tilsynsrådet har over tid vært svært godt, understreker seksjonsleder ved utlendingsinternatet Johan-Edvin Throndsen.

– Samtidig ser vi annerledes på enkelte av punktene Tilsynsrådet påpeker. Generelt mener vi at driften av utlendingsinternatet per i dag er forsvarlig og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

I sin årsrapport for 2020 kritiserer Tilsynsrådet blant annet:

  • Innlåsingspraksisen
  • Bruk av karanteneavdeling for nyinnsatte
  • For liten tilgang til telefon og internett
  • Bekymringsfullt helsetilbud
  • At utlendingsinternatet har et for fengselslignende preg

Videre tiltak

Utlendingsinternatet arbeider nå videre med tiltak som er sammenfallende med noen av anbefalingene fra Tilsynsrådet.

Det er blant annet nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere bruk av private telefoner og økt adgang til internett.

– Vi vil også se på muligheten for å bygge luftebalkonger i tilknytning til hver avdeling, i tillegg til å legge til rette for mer tid i de felles luftearealene, forteller Throndsen.

Innlåsingspraksis

Tilsynsrådet mener at dagens praksis med innlåsing til faste tider ved utlendingsinternatet er ulovlig, og skriver i årsrapporten at "ulåste celledører vil være i bedre samsvar med formålet bak frihetsberøvelsen".

PU mener derimot at rutinemessig innlåsing av innsatte til faste tider på døgnet ikke krever særskilt regulering for å være rettmessig.

– Innskrenkningen av den enkeltes rett til frihet og bevegelsesfrihet er en direkte konsekvens av den lovlige frihetsberøvelsen et opphold ved utlendingsinternatet innebærer, sier Jon Andreas Johansen, som er fungerende leder ved juridisk seksjon i PU.

– Utlendingsinternatet er en lukket institusjonen og innsatte er underlagt det til enhver tid gjeldende kontrollregimet som er nødvendig for å ivareta ro, orden og sikkerhet, forteller han.

Innlåsing utenom faste tider

Det er inngrep som innebærer innlåsing av innsatte på tidspunkter der det normalt skal være fellesskap som krever hjemmel i lov.

– PU sendte allerede i 2016 et brev til Politidirektoratet, hvor vi ga uttrykk for at det ville være klargjørende å få en tydeligere hjemmel med tanke på innlåsing på slike tidspunkter. Status nå er at det pågår en prosess i Justis- og beredskapsdepartementet som vi avventer, forteller Johansen.

Praksisen med ulåste dører har for øvrig allerede blitt prøvd ved utlendingsinternatet.

– Det førte til at mange innsatte snudde om døgnrytmen sin. Det skapte en del uro på internatet ved at enkelte innsatte ønsket å sove, mens andre ville være våkne. Det ble dermed en sikkerhetsutfordring for oss, og ved ett tilfelle oppsto det en brann, opplyser Throndsen.

Karanteneavdeling

Etter at korona-pandemien brøt ut har de fleste nyinnsatte ved utlendingsinternatet blitt plassert i en ti dagers karantene i en avdeling som ikke har vært i bruk de siste årene på grunn av lavt belegg. Innsettelse på karanteneavdelingen er alltid en konkret vurdering i hver enkelt sak med hensyn til om dette er strengt nødvendig og forholdsmessig.

PU har iverksatt særlige smitteverntiltak på karanteneavdelingen, men utover dette er den identisk med de øvrige avdelingene.

Tilsynsrådet kritiserer bruken av karanteneavdelingen og mener at de rettslige vilkårene for bruken ikke er oppfylt.  

– Vi deler ikke Tilsynsrådets syn på at vi ikke har rettslig grunnlag, men er i gang med å se nærmere på en større grad av differensiering av nyankomne. Dersom vi for eksempel vet med sikkerhet at den nyinnsatte har vært i Norge de siste ti dagene, vil det ikke være nødvendig å innsette personen på karanteneavdelingen. For øvrig følger vi naturligvis de nasjonale smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet, forklarer Throndsen.

Helsetjenestene

I årsrapporten uttrykker Tilsynsrådet bekymring for helsetjenestene ved utlendingsinternatet. De kritiserer både organiseringen av helsetjenestene og kvaliteten dagens tjeneste gir.

Helsetjenestene driftes av tre leger fra selskapet Legetjenester A/S som går i turnus. I tillegg er det tre sykepleierstillinger ved utlendingsinternatet.

– Ledelsen ved utlendingsinternatet har ingen indikasjoner på at Legetjenester A/S ikke oppfyller sine krav og forpliktelser, opplyser Throndsen.

Åpen for offentlig løsning

– PU er åpen for at helsetjenestene ved utlendingsinternatet legges under kommunehelsetjenesten. Hvorvidt organiseringen av helsetjenestene ved utlendingsinternatet skal forandres er en beslutning som ligger til politiske myndigheter å ta, forteller Throndsen.

Legetjenester A/S vant den forrige anbudskonkurransen for helsetjenester ved utlendingsinternatet, og skrev 15.1.20 under en to-årskontrakt. PU har opsjon på forlengelse av helsetjenestene på to + ett år.

Psykologtilbud

Tilsynsrådet anbefaler PU å etablere et psykologtilbud ved utlendingsinternatet.

I dag har to av sykepleierne ved utlendingsinternatet videreutdanning innen psykiatri, men det er ikke ansatt en egen psykolog.

– PU anser det naturlig at overordnet myndighet vurderer om det bør etableres et psykologtilbud, opplyser Throndsen.