- At det ble en  lokal bedrift er desto hyggeligere, og vi ser frem til samarbeidet med Norsk Test AS. Det er en fordel  med et lokalt forankret firma som har god kjennskap til grensen og de særskilte forholdene her enn aktører utenfra kunne ha hatt, og vi håper den lokale tilhørigheten er en positiv bonus i tillegg til kravene vi satte i konkurransegrunnlaget, sier avsnittsleder Sølve Solheim som var ansvarlig for anbudskonkurransen.

Kontrakten går ut på å digitalisere en test i begrenset politimyndighet som alle soldatene som skal være grensevakt må bestå. Testen er å anse som avsluttende eksamen til et 40-timers kurs Finnmark politidistrikt holder for alle soldatene som skal tjenestegjøre på grensa. Kurset og testen består av en rekke fagområder relatert til utøvelsen av politimyndighet, lovverk, etterforskning, Schengen-avtalen samt lokale tilpasninger og krav som Garnisonen i Sør-Varanger må håndheve og håndtere.

Grensevakten er politi på grensa

Det kommer årlig et høyt antall nye soldater som skal utdannes til å tjenestegjøre i Grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger. I tillegg til å være soldater som har et militært oppdrag skal de også håndtere et sivilt oppdrag gitt av Politimesteren i Finnmark.

Gjennom utdanning og oppdragshåndtering gis soldatene politimyndighet for å håndtere overvåking og håndheve lovbrudd ved den 197 km lange grensen til Russland.

Eksamen i begrenset politimyndighet er det teoretiske fundamentet til tjeneste på grensa. Utdanningsprogrammet består i tillegg av praktisk utdanning, trening og øvelser som gjør soldatene fortrolige med å håndtere ulike hendelser med utspring i riksgrensen. I tillegg til den forebyggende patruljeringen og fysiske overvåkning fører dette til at Grensevakten løser oppdraget gitt av Politimesteren i Finnmark.

-Selv om de går i militær uniform er de å anse som politifolk på grensa, med samme myndighet som meg, når de utfører den sivile delen av oppdraget, sier avsnittsleder Solheim.