Undersøkelsen viser at egen opplevelse av politiet og omtale av politiet i media er mest avgjørende for hvordan tilliten til politiet er vurdert.

Resultater fra den nasjonale undersøkelsen viser at innbyggere i store og mellomstore kommuner oppgir i noe større grad at de har svært stor tillit til politiet enn personer i bosatt i små kommuner. Forskjellene i tillit avhengig av kommunestørrelse har blitt noe mindre mellom 2020 og 2021.

Trygghet

I undersøkelsen går det frem at majoriteten av de som er spurt føler seg trygge der de bor og ferdes. 92 prosent oppgir at de føler seg trygge der de bor og ferdes i Innlandet. Dette er en tilbakegang på to prosentpoeng sammenlignet med 2020.

Tilstedeværelse og tilgjengelighet

59 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Dette er en fremgang på seks prosentpoeng fra 2020. 16 prosent er helt eller delvis uenig.  – Vi er opptatte av en god beredskap, og innbyggerne skal være trygge på at vi kommer raskt når det er akutt behov for hjelp, sier Brekke. 58 prosent har svart de er helt eller delvis enig at politiet er regelmessig synlig i sitt lokalområde. Dette er samme resultat som i 2020.

75 prosent har svart at det er lett å komme i kontakt med politiet ved ulike behov. Dette er samme resultat som i fjor.

66 prosent av befolkningen oppgir at de ikke har vært utsatt for noe kriminelt i løpet av det siste året. Dette tallet var 73 prosent i 2020 og 64 prosent i 2019. 15 prosent oppgir at de har vært utsatt for trafikkfarlige hendelser og 8 prosent har oppgitt svindel eller bedrageri på nett. Tallene her var henholdsvis 14 prosent og 8 prosent i 2020.

Undersøkelsen viser at det er særlig identitetstyveri, svindel eller bedrageri på nett og trafikkfarlige hendelser som det er størst bekymring for å bli utsatt for. Her er tallene 35, 32 og 32 prosent. Tallen for 2020 var her 35, 36 og 37 prosent.

Innbyggerundersøkelsen nasjonalt er basert på 7998 intervju i perioden 31.8-22.11.2021 av Norsk Gallup, på vegne av Kantar. I Innlandet politidistrikt er det gjennomført 600 telefonintervju hvor 23 respondenter er under 25 år, 72 respondenter er i aldersgruppen 25-39 år, 199 respondenter mellom 40-59 år og 304 respondenter er over 60 år.

  • Innbyggerundersøkelsen