Les rapporten her

– Dette er en detaljert rapport om et meget alvorlig angrep. I angrepet 25. juni i fjor ble to personer drept, mange ble skadd og svært mange har opplevd utrygghet og frykt. Angrepet har rammet skeive hardt. Utvalget er satt ned for at vi som politi skal lære av dette. Vi tar funnene i rapporten på det største alvor og vil fremover gå grundig inn i dette, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren har stor forståelse for reaksjonene som kom etter at avlysningen ble kjent.

– Arrangementet var en viktig markering for svært mange og det fikk ekstra kraft og betydning i lys av angrepet 25. juni. I tillegg ble Oslo Pride satt i en svært vanskelig situasjon da de måtte kommunisere avlysningen uten en fullverdig forklaring, sier Bjørnland.

Utvalgets mandat har to deler, der den første omhandler hendelsesforløpet frem til angrepet, mens den andre delen omhandler håndteringen av selve hendelsen.

­­– En av mine viktigste oppgaver fremover nå blir derfor å følge opp anbefalingene fra utvalget. Det gjelder blant annet det å senke terskelen for å opprette såkalte forebyggende saker. Et annet prioritert område blir deling av informasjon med andre aktører og videreutvikling av samarbeidet med eksempelvis Etterretningstjenesten og politiet, sier PST- sjef Beate Gangås.

Utvalget har sett på politiets håndtering fra første melding om hendelsen til operativ håndtering var avsluttet. Dette inkluderer samhandling med andre relevante aktører som PST, helsevesenet, nasjonale beredskapsressurser og internt i Oslo politidistrikt.

– Det gjør sterkt inntrykk på meg å lese denne rapporten. Vi lever ikke i et risikofritt samfunn, men vi gjør vårt ytterste for å skape trygghet. Derfor må vi være åpne for kritikk, evaluering og læring. Det ligger i vårt samfunnsoppdrag. I vår søken etter å få detaljerte opplysninger om alle sider ved hendelsen må vi likevel ikke glemme de som mistet livet og de som ble skutt, de som mistet sine kjære og som løp for livet denne juninatten i fjor, sier politimester Ida Melbo Øystese. 

Gjennom sommeren og videre ut over året er det mange Pride-arrangementer rundt om i landet. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt.

– Gjennom dialog med arrangører og andre samvirkeaktører skal politiet iverksette tilpassede tiltak for å bidra til å legge til rette for at Pride-arrangementer over hele landet kan gjennomføres på en trygg og god måte, avslutter Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Utvalgets ti mest sentrale funn

 

 1. Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet.

  Anbefaling
  : PSTs kontraterroravdeling bør senke terskelen for å opprette forebyggende saker. Dette vil i sin tur kreve en styrking av de menneskelige ressursene som jobber med forebyggende kontraterrorvirksomhet i PST. Videre bør PST i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet gjennomføre en egen gjennomgang av ressurssituasjonen for PSTs kontraterrorarbeid, hvor samsvaret mellom tilgjengelige ressurser og omfanget av nødvendige oppgaver står sentralt.

 2. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp.

  Anbefaling:
  PST bør i større grad sammen­stille, nedgradere og dele egenprodusert etterretning om personer som politiet har ansvaret for å følge opp. PST kan for eksempel dele ugraderte versjoner av sine egne vurderinger av personer som inngår i politiets forebyggende arbeid.

 3. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff.

  Anbefaling:
  PSTs kontraterroravdeling bør videreutvikle sitt samarbeid med E-tjenesten gjennom tiltak som kan skape mer tillit til hverandres vurderinger. I tillegg bør PST avklare forventninger til hva som kan og bør deles av detaljer knyttet til egeninnhentet informasjon fra både PST og E-tjenesten.

 4. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten.

  Anbefaling: PST bør tilrettelegge for at analytikere på kontraterroravdelingen selv kan gjøre enkle søk i åpne kilder. I tillegg bør PST utvikle sin kompetanse om og oppmerk­somhet mot trusselutsatte minoritetsgrupper i sivilsamfunnet, som jøder, muslimer og skeive.

 5. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer.

  Anbefaling:
  Politiet bør fortsette med regelmessig trening og øving på PLIVO-prosedyren i samhandling med nødetatene, inkludert nødmeldersentralene. Politiet bør også beholde den nåværende rutinen for medie­trening og mediehåndteringsansvar av inn­satsleder. Videre anbefaler utvalget at politiet prioriterer å opprettholde dagens frekvens på gjennomføring av nasjonale øvelser og vide­refører stabs- og lederutviklingsprogrammet.

 6. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser.

  Anbefaling:
  Politidirektoratet bør se på en til­gjengelighets-/beredskapsordning for etter­retning, kommunikasjon og lederstøtte for operasjonsleder i politiet som gir tilgang til rett kompetanse til rett tid.

 7. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo Pride.

  Anbefaling:
  Politietatene bør i ekstraordi­nære hendelser som denne ta et større kom­munikasjonsansvar slik at de ikke overlater krevende kommunikasjonsoppgaver til ofre og grupper i en sårbar situasjon.

 8. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet.

  Anbefaling
  : Kommunikasjonssamhandling mellom Politidirektoratet, PST og Oslo politi­distrikt må bedres. Dette vil gi bedre muligheter for å kommentere på hverandres budskap i forkant av pressekonferanser og til å rette opp eventuelle uklarheter eller ulike tilnærminger før det skapes misforståelser i offentligheten. Dette kan i sin tur bidra til økt forståelse i media og i befolkningen for de ulike rollene som ulike politiorganisasjoner har, samt øke tilliten til politimyndighetene generelt.

 9. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritets­markeringen den 27. juni kunne gjennomføres.

  Anbefaling: Politidirektøren bør ikke overprøve politidistriktenes operative arbeid uten detaljert kunnskap om politidistriktets situa­sjonsforståelse, ressurssituasjon og politifaglige vurderinger.

 10. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11.

  Anbefaling:
  Politiet bør ikke anbefale avlysning av arrangementer uten å vurdere sikkerhetstrusler i lys av kunnskap om sikker­hetstiltak på stedet. Når politiet anbefaler avlysning av arrangementer, bør det foretas grundige vurderinger av om anbefalingene skal anses som inngrep i forsamlingsfriheten, og i så fall om de går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta formålet.