46 saker er sendt som underretning om igangsatt etterforskning og seks saker er sendt som bekymringsmeldinger i henhold til barnevernsloven § 13-2 (plikt til å melde fra til barnevernet).
- Øst politidistrikt har som rutine at bekymringsmeldinger skal sendes som brev til kommunene. Vi beklager at dette ikke er gjort i disse seks tilfellene, sier konstituert politimester Geir Solem.

Da saken ble kjent, satte distriktet umiddelbart i gang et arbeid med å gjennomgå egne rutiner og systemer for samhandling med barnevernet. – Vi har skjerpet inn gjeldende rutine om at alle bekymringsmeldinger skal sendes per brev.

Gjennomgangen viser at samtlige bekymringsmeldinger og underretninger omhandler saker som er kjent for barnevernet eller helsevesenet. - Etter at vi ble kjent med at kommunene ikke har mottatt alle forsendelsene i Altinn, har Øst politidistrikt vært i dialog med kommunene og barnevernskontorene for å kartlegge om innholdet i forsendelsene var kjent gjennom andre kanaler eller i øvrig dialog med politiet.  Så langt har vi ikke avdekket noen saker av akutt eller alvorlig karakter som barnevernet ikke er kjent med, eller hvor barna ikke er fulgt opp på annet vis, sier Solem.

- Vi har et tett og godt samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og det kommunale barnevernet. Bekymringsmeldinger følges gjerne opp i flere i spor, og i saker som omhandler alvorlig omsorgssvikt er vår praksis at vi tar kontakt og oppretter dialog med den aktuelle barnevernstjenesten for videre oppfølging, sier han.

–  For å være på den sikre siden, har vi uansett sendt samtlige uåpnede meldinger til barnevernet på nytt, per brev, sier han.

  • Altinn-saken